: Ανακοινοποίηση του πίνακα στο Παράρτημα Ι της ειδικής πρόσκλησης για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην  πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Ανακοινοποιείται στο ορθό η αριθ. 147612/E4/29-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-7Ι7) ειδική πρόσκληση μόνο ως προς τον πίνακα που αποτελεί το Παράρτημα Ι: Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα:

  • στη σειρά με α/α 83 διόρθωση της σχολικής μονάδας από ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ – 25 ώρες στο ορθό ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΗΜΝΟΥ – 25 ώρες
  • και απαλοιφή της σειράς με α/α 278

 

όπως αποτυπώνονται ακολούθως:

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΚΕΝΟΥ ΩΡΕΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
83 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Β΄ ΛΕΣΒΟΥ (Π.Ε.) ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 ΠΕ25 ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΛΗΜΝΟΥ – 25 ώρες
278 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (Π.Ε.) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ 25 ΠΕ25 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ- ΚΩ – 25 ώρες

 

Ανακοινοποίηση κενών σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης