– Αιτήσεις περιοχών : Τα δικαιολογητικά για την ανάληψη υπηρεσίας για τους αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ. Ανακοίνωση του Λάππα Μάκη σχολικού νοσηλευτή ΠΕ25 για τα δικαιολογητικά ανάληψης υπηρεσίας για τους αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Αναπληρωτές ΕΕΠ ΕΒΠ – – Δικαιολογητικά

Με βάση το ΦΕΚ 3344/Β/10-8-20 οι αναπληρωτές κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους στο σχολείο όπου έχουν τοποθετηθεί καταθέτουν :

1. Πιστοποιητικά ταυτοποίησής τους

2. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο.

3. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του .

4. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του

5.Για τους άρρενες εκπαιδευτικούς , πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

– Υπεύθυνηδήλωση περί:

μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,
μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007,
μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.

-Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα για τους προσληφθέντες τα παρακάτω:

αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 8 του ν. 3528/2007,
από τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου ότι δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα κωλύματα του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 .