: 19 ερωτήσεις και απαντήσεις από τους αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια,που αφορούν την απόφαση “Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)”

– ΟΛΗ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Πότε θα εκδοθεί η Πρόσκληση για αίτηση-δήλωση προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτές και ποια θα είναι η προθεσμία;

Γίνεται προσπάθεια από το ΥΠΑΙΘ η πρόσκληση δήλωσης περιοχών αναπληρωτών να εκδοθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Η προθεσμία, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, θα είναι πενθήμερος. Τελικά θα έχουμε ξεχωριστή πρόσκληση για το ΕΕΠ ΕΒΠ και ξεχωριστή για τους εκπαιδευτικούς.

2. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;

Στη διαδικασία δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά και μόνο οι υποψήφιοι που εντάσσονται στους εκάστοτε ισχύοντες τελικούς αξιολογικούς πίνακες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτων και επειγόντων λόγων δημοσίου συμφέροντος και εφόσον δεν έχουν εκδοθεί τελικοί αξιολογικοί πίνακες, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων από τους ενταγμένους στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019.

3. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘ.

4. Μπορώ να απενεργοποιήσω την αίτηση αν μετανιώσω;

Ναι η αίτηση μπορεί να απενεργοποιηθεί καθόλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Επίσης μπορεί να τροποποιηθεί αναφορικά με αφαίρεση περιοχών από 01.04 έως 01.10. Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών

5. Πόσες περιοχές μπορώ να δηλώσω;

Οι δηλώσεις περιοχών αφορούν στον Ενιαίο Πίνακα, ως εκ τούτου κάθε υποψήφιος αναπληρωτής έχει δικαίωμα να καταγράφει στην πλατφόρμα του την προτίμηση του με αριθμητική σειρά και για όλες όσες περιοχές πανελλαδικά επιθυμεί.

 

6. Πείτε μου για τη διαδικασία δήλωσης περιοχής

Στη συνέχεια θα τρέξει το Πρόγραμμα το οποίο θα τοποθετήσει τους υποψήφιους σε θέσεις εντός της συγκεκριμένης περιοχής, αποκλειστικά και μόνο με τη σειρά τους στον πίνακα και τα κενά που θα έχουν δοθεί από τις Διευθύνσεις και τις ΠΔΕ. Ανάλογα με τα κενά που θα έχουν δοθεί και τις πιστώσεις που έχουν εγκριθεί για την Α΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών, το σύστημα θα τρέξει εντός περιοχής και θα εντάξει κάθε ένα ανά Πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ήδη τοποθετημένοι σε Διεύθυνση δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποιο πρόγραμμα θα ενταχθούν. Φαίνεται ότι θα μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν το σχολεία/α που επιθυμούν, εντός του Προγράμματος.

Να υπενθυμίσουμε μέχρι το έτος 2019 μετά τη δήλωση των περιοχών εντός της ΠΔΕ, οι υποψήφιοι μπορούσαν ανάλογα με τη σειρά τους στον πίνακα και τα κενά που ανακοινώνονταν, να επιλέξουν σχολική μονάδα και να τοποθετηθούν ανάλογα με τη σειρά τους στον πίνακα, σύστημα που σαφώς θεωρούμε δικαιότερο Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών

7. Πως θα τρέξει το σύστημα εντός της Διεύθυνσης;

Το σύστημα θα τρέξει εντός Διεύθυνσης για κάθε Πρόγραμμα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της Εγκυκλίου “Διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π”:

Παρ 7.

Κατά τη διαδικασία ταυτόχρονης ροής προσλήψεων μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. περισσοτέρων της μιας εκπαιδευτικών δομών Ε.Α.Ε. ή/και Γενικής Εκπαίδευσης τηρείται μηχανογραφικά η κάτωθι σειρά προτεραιότητας πρόσληψης ανά περιοχή προτίμησης, άνευ δυνατότητας ορισμού προτεραιότητας εκ του υποψηφίου:

α) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετα προσόντα γνώσης Braille και Ε.Ν.Γ., β) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Ε.Ν.Γ., γ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με επιπρόσθετο προσόν γνώσης Braille, δ) Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ε) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.), στ) Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη (πρόγραμμα ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας), ζ) Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), η) Σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης, θ) Σχολικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης, ι) Τ.Υ./Ζ.Ε.Π. και ια) Δ.Υ.Ε.Π

8. Με τα ΚΕΣΥ τι γίνεται;

Δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί το κάθε ΚΕΣΥ αποτελεί ξεχωριστή περιοχή στο σύστημα δηλώσεων περιοχών στο ΟΠΣΥΔ. Αυτό σημαίνει ότι όποιος τοποθετηθεί σε ΚΕΣΥ σύμφωνα με την αρχική δήλωσή του και τη σειρά του στον πίνακα και τις πιστώσεις που έχουν δοθεί, θα τοποθετηθεί απευθείας σε αυτό.

9. Πρέπει να δηλώσω όλες τις σχολικές μονάδες;

“Για την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη, οι προσληφθέντες υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη. Η εν λόγω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται πριν την ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή με τη διαδικασία που ορίζει η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης”.

10. Τι γίνεται αν δεν γίνει δήλωση προτίμησης σχολείων;

Σε ενδεχόμενη παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης σχολείων εντός της διεύθυνσης που έχει τοποθετηθεί, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

11. Μπορώ να έχω ένα παράδειγμα επί της διαδικασίας;

Συγκεκριμένο παράδειγμα (με πλασματικά νούμερα):

Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Δ΄ Αθήνας φαίνονται 12 κενά ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 20 κενά ΕΒΠ στην εξειδικευμένη, σύμφωνα με τα όσα έχουν δηλώσει τα σχολεία και η διεύθυνση.

Το Υπουργείο ωστόσο σύμφωνα με τις πιστώσεις που διαθέτει, κατανέμει στην α φάση 10 κενά ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 15 στην εξειδικευμένη. Δηλαδή θα πάρει συνολικά 25 άτομα ΕΒΠ.

Το σύστημα τρέχει ανάλογα με τις δηλώσεις περιοχών των υποψηφίων σε θέσεις αναπληρωτών και τοποθετεί 25 αναπληρωτές στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

Σε ειδική πλατφόρμα ανά πρόγραμμα τοποθετούνται οι 25 συνάδελφοι ανά πρόγραμμα χωρίς τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποιο πρόγραμμα επιθυμούν να ενταχθούν βάση της σειράς που αναφέρεται δηλ πρώτα ΣΜΕΑΕ και στη συνέχεια η εξειδικευμένη. Στη συνέχεια αφού κάποιος τοποθετηθεί πχ στα ΣΜΕΑΕ θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει στη συνέχεια σχολείο.

Το ίδιο θα συμβεί πχ με ΠΕ 23 ή ΠΕ30 σε σχέση με το πρόγραμμα ΣΜΕΑΕ ή τις ΕΔΕΑΥ, σχολικές μονάδες γενικής κλπ.

12. Γενικά, πως θα “τρέξει” το σύστημα;

Το σύστημα θα τρέξει πρώτα για τις προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και μετά στη Γενική. Η σειρά των ειδικοτήτων θα είναι αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018* Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται, αποκλείεται από τις προσλήψεις στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για πρόσληψη.

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Να σημειώσουμε για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που μπορεί να αιτηθούν και σε κλάδους εκπαιδευτικών, ότι είναι σημαντικό να τρέξουν πρώτα οι πίνακες του ΕΕΠ ΕΒΠ, δεδομένου ότι αριθμητικά ο αριθμός των ΕΕΠ-ΕΒΠ στους πίνακες είναι κατά πολύ μικρότερος των εκπαιδευτικών και αν προσληφθούν πρώτα σε κλάδους εκπαιδευτικών θα υπάρχει σοβαρό θέμα στελέχωσης των κλάδων ΕΕΠ ΕΒΠ.

13. Ποια θα είναι τα κριτήρια τοποθέτησης;

Ενα και μοναδικό θα είναι το κριτήριο τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες και στα ΚΕΣΥ, η σειρά κατάταξης στους Αξιολογικούς Πίνακες του ΑΣΕΠ.

14. Είμαι σε 2 Πίνακες πόσες αιτήσεις μπορώ να κάνω;

Υποψήφιοι, οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες, υποβάλλουν διακριτή αίτηση για πρόσληψη για τις εν λόγω ειδικότητες/δομές.

Πρόσληψη και τοποθέτηση αναπληρωτών

15. Τι γίνεται με ενδεχόμενες κυρώσεις και περιορισμούς;

Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της πρόσληψης, ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις προσλήψεις κατά το έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και το επόμενο σχολικό έτος. Οι παραπάνω κυρώσεις δεν εφαρμόζονται για σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής κατόπιν ειδικής προκήρυξης του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 και για οποιοδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνει υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας πρόσληψης ή αναλαμβάνει υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτείται, αποκλείεται από τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης καθώς και για τα δύο επόμενα σχολικά έτη.

16. Ποια η διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας;

Οι προσληφθέντες προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης. Η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Εάν ο αναπληρωτής ή ωρομίσθιος τοποθετείται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας, σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης. Κατ’ εξαίρεση – για λόγους ανωτέρας βίας – δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της.

17. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από τους αναπληρωτές στις σχολικές μονάδες ή τα ΚΕΣΥ κατά τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας,πέραν των πιστοποιητικών ταυτοποίησής τους είναι τα κάτωθι:

αα) Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο.

ββ1) Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα και

ββ2) γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

γγ) Υπεύθυνη δήλωση περί:

γγ1) μη άσκησης ποινικής δίωξης ή καταδίκης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

γγ2) μη ύπαρξης στο πρόσωπό τους των κωλυμάτων των άρθρων 8 και 9 του ν. 3528/2007,

γγ3) μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα.

18. Από πότε προσμετράται η προϋπηρεσία;

Αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του οριζόμενου ,στην απόφαση πρόσληψης,χρονικού διαστήματος.

19. Με τα λειτουργικά κενά τι γίνεται;

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσδιορίζουν τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων αρμοδιότητάς τους ανά κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και βαθμίδα εκπαίδευσης σε προσωρινούς αναπληρωτές.

Για το ΕΕΠ-ΕΒΠ έχουν ζητηθεί ήδη με έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ

Εν κατακλείδι

Αξίζει να αναφερθεί ότι ως αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ αγωνιζόμαστε καθημερινά για την ενημέρωση των συναδέλφων κάτω από αντίξοες συνθήκες και τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορούν να εμπεριέχονται σ αυτές, σ ένα εξαιρετικά μεταβαλλόμενο τοπίο.

Βεβαίως θα συνεχίσουμε την ενημέρωση για κάθε τι που γνωρίζουμε, σε συνεργασία με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η οποία ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο είναι υπεύθυνη για τις διεκδικήσεις των κλάδων μας.