:  Τα δικαιολογητικά που ζητάει η Δνση Π.Ε. Ηρακλείου . Παρόμοια θα είναι και σε άλλες περιοχές, σύμφωνα με τους αναπληρωτές δασκάλους.

Tονίζουμε ότι οι θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβουν υπηρεσία.

Τα αναλυτικά: