Το και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2021-2022 να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν με αποκλειστική προθεσμία υποβολής από 18 /06 /2021 έως 25 /06/2021.

Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν ειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες που έχουν προκύψει. Α. Η Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ) των Γενικών Αρχείων του Κράτους προκειμένου να στελεχωθούν οι νέες οργανικές δομές που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4610/19(Α΄70), προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι προσφερόμενες θέσεις, ανέρχονται συνολικά σε έξι(6) και αφορούν τους παρακάτω κλάδους:

ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, με εμπειρία Λογιστηρίου / Διοίκησης: μία (1) θέση. ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: σύνολο τρείς (3) θέσεις εκ των οποίων: α. Μηχανικών Η/Υ με εμπειρία στη διαχείριση δικτύου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ασφάλεια των συστημάτων και των δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών των ΓΑΚ: δύο(2)θέσεις. β.

ΠΕ Πληροφορικής με εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με ειδικότητα στις ιστοσελίδες, για την ενημέρωση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των ιστοσελίδων των οργανικών μονάδων των ΓΑΚ: μία(1) θέση. ΠΕ  81   ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ,   με   πτυχίο       Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα: μία (1 θέση). ΠΕ 82/83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, με πτυχίο Ηλεκτρολόγου /Μηχανολόγου: μία(1) θέση.

Β. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό με αποσπάσεις εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Οι προσφερόμενες θέσεις, ανέρχονται συνολικά σε  είκοσι (20) και αφορούν τους παρακάτω κλάδους:   ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ με εμπειρία λειτουργίας λογιστηρίου: τρείς (3) θέσεις. ΠΕ 89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με ειδικότητα Φωτογραφίας ή/ και Οπτικοακουστικών μέσων: τρείς (3) θέσεις.

ΠΕ 89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ με ειδικότητα Γραφικών Τεχνών, Γραφιστικών τεχνών και Πορτοφόλιο Γραφιστικών εφαρμογών: δύο (2) θέσεις. ΠΕ79.02 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. Ειδικά προσόντα: εμπειρία λειτουργίας studio ηχογράφησης: μία (1) θέση. ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΤΕ 06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος: μία (1) θέση.

ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με εμπειρία σε δίκτυα, λειτουργικά συστήματα UNIX, βάσεις δεδομένων, σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, περιβάλλοντα εικονικών εξυπηρετητών: τρείς (3) θέσεις. ΠΕ31 Εξειδικευμένου: α) στον επαγγελματικό προσανατολισμό τυφλών, ή β) στην κινητικότητα, στον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των τυφλών ή γ) στη νοηματική γλώσσα των κωφών.

Ειδικά προσόντα: η εμπειρία σε χειρισμό ειδικού εξοπλισμού, λογισμικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων σταθμών εργασίας για την εξυπηρέτηση των τυφλών χρηστών (refresshable Braille display, συνθέτη φωνής, μεγεθυντές περιεχομένου οθόνης, κλπ): μία (1) θέση. ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ με ειδικότητα Νομικής Επιστήμης/Κατεύθυνσης :μία (1) θέση.

ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με εμπειρία λειτουργίας λογιστηρίου ή γραφείου προμηθειών: τρείς (3) θέσεις. ΤΕ02.05 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ με ειδικότητα Γραφικών Τεχνών ή Συντηρητών έργων τέχνης για την μαζική παραγωγή αντιόξινων χαρτοθυλάκων για τα πολύτιμα χειρόγραφα, παλαίτυπα κλπ τεκμήρια για την αξιοποίηση της εγκατεστημένης υποδομής κυτιομηχανής (plotter): μία (1) θέση. ΤΕ01.13 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Η/Υ: μία (1) θέση.

έγγραφο