Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων σε Τμήματα Ένταξης σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/11/2019 - 17:21 | Author: Newsroom Ipaidia

Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων σε σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4638/18-11-2019 (181Α) «Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)» προβλέπονται τα ακόλουθα: «1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α 199), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α 13), αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Σε ειδικώς οργανωμένα και καταλλήλως στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ), τα οποία λειτουργούν στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 ή ΠΕ60 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα νηπιαγωγεία και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ71 ή ΠΕ70 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα δημοτικά σχολεία. Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός, ενώ στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) με διαγνωσμένη από αρμόδιο δημόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δημόσιο Νοσοκομείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί.

Ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ισοδυναμεί με αριθμό οργανικών θέσεων. Στα ΤΕ για μαθητές με προβλήματα όρασης ή ακοής μπορεί να τοποθετούνται επιπλέον και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 1, διατίθενται καταρχάς για την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται κατά τα ανωτέρω παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019- 2020. Οι οργανικές θέσεις που θα απομείνουν κενές μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης διατίθενται για διορισμό».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προκειμένου η υπηρεσία μας να προβεί στην κατάρτιση των πινάκων κενών οργανικών θέσεων για τις μεταθέσεις του έτους 2019 για τις ανάγκες των Τμημάτων Ένταξης ανά περιοχή μετάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις: Του άρθρου 4 του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45τΑ’) και του άρθρου 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ’), του άρθρου 16 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199τΑ’) όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ’), της παραγράφου 2α του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193τΑ’) και του άρθρου 28 του ν. 4638/18-11-2019 (181Α) παρακαλούμε να υπολογιστούν οι οργανικές θέσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω και να συμπληρωθούν με ευθύνη σας οι επισυναπτόμενοι πίνακες, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.

Όλοι οι πίνακες θα παραμείνουν στις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, και εφόσον ζητηθούν θα πρέπει να διαβιβαστούν άμεσα στις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ για να γίνει αντιπαραβολή και έλεγχος των στοιχείων. Επισημαίνεται ότι την ευθύνη για την ορθότητα των δηλωθέντων στοιχείων έχουν οι Περιφερειακοί Διευθυντές και οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και ο μη σωστός έλεγχος εμπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει. Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης έως 25 Νοεμβρίου 2019 πρέπει να καταχωρισθούν στο σύστημα e-DataCenter από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οργανικές θέσεις ανά περιοχή μετάθεσης για τις ανάγκες των Τμημάτων Ένταξης, ενώ οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα δηλωθέντα στοιχεία θα καταχωρίσουν τη σχετική πρότασή τους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 7 του Ν.3848/2010, στην αντίστοιχη στήλη [«Πρόταση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα (-)»] έως 26 Νοεμβρίου 2019.

Οι πίνακες Α΄ θα υπογραφούν από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα αποσταλούν στην οικεία Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι πίνακες Γ΄ θα συνταχθούν – αφού ελεγχθούν τα στοιχεία των πινάκων Α΄- και θα υπογραφούν από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του ΠΥΣΠΕ. Θα πρέπει να δηλωθούν με αντικειμενικότητα οι θέσεις των προβλεπόμενων κλάδων όπως προκύπτουν από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν καταχωριστεί και στο ηλεκτρονικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.50/96 (ΦΕΚ 45τΑ’) και του άρθρου 7 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ’).

Οι συνολικές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης ανά περιοχή μετάθεσης (Πίνακας Γ΄) θα καταχωριστούν στο e-Datacenter από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά κατηγορία, από την επιλογή «Μεταθέσεις» «Διαχείριση οργανικών κενών» «Καταχώριση κενών για Περιοχές Μετάθεσης», επιλέγοντας την κατηγορία «Μεταθέσεις διδακτικού προσωπικού προς ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ ή ΕΕΕΕΚ [001.ΣΜΚΔ001-001.ΔΕΣΚΕ]» και πατώντας «Προσθήκη» επιλέγουμε την Περιοχή Διορισμού – Μετάθεσης. ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄

Για τις σχολικές μονάδες οι πίνακες θα συμπληρωθούν ως εξής: Στον πίνακα Α’ πρέπει να καταγραφεί: Ο συνολικός αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη στη σχολική μονάδα. Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών ανά τάξη σε ΤΕ στη σχολική μονάδα. Ο αριθμός των ΤΕ κάθε σχολικής μονάδας. • Στη στήλη «Οργανικές θέσεις σε ΤΕ (1)» ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των προβλεπόμενων θέσεων σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη. Στη στήλη «Οργανικά τοποθετημένοι σε ΤΕ (2)» ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των οργανικά τοποθετημένων (εφόσον υπάρχουν).

Στη στήλη «Κενές οργανικές θέσεις σε ΤΕ (3)» ο αριθμός ανά κλάδο και ειδικότητα των κενών οργανικών θέσεων σε ΤΕ που προκύπτουν από την αφαίρεση της στήλης (2) από την στήλη (1). ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ Στον πίνακα Γ΄ πρέπει να συμπληρωθούν σε ξεχωριστά πεδία ανά κατηγορία σχολείων (έως 250 μαθητές αφενός και περισσοτέρων των 250 μαθητών με τουλάχιστον 15 μαθητές με διαγνωσμένη από́ αρμόδιο δημόσιο φορέα αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφετέρου) ο αριθμός σχολείων, ο αριθμός των μαθητών των σχολείων, ο αριθμός των μαθητών των ΤΕ και ο αριθμός των ΤΕ, ανά περιοχή μετάθεσης.

Τα στοιχεία των στηλών του πίνακα Α΄ θα αθροιστούν αλγεβρικά, ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα στοιχεία ανά περιοχή μετάθεσης, τα οποία μεταφέρονται στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα Γ΄. Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις στο λεκτικό των στηλών στο eDataCenter, τα ανωτέρω στοιχεία θα καταχωριστούν στις ακόλουθες στήλες: ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ e-DataCenter Οργανικές θέσεις σε ΤΕ (1) Προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας Οργανικά τοποθετημένοι σε ΤΕ (2) Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί (2) Κενές οργανικές θέσεις σε ΤΕ (3) Έλλειμμα(-) / Πλεόνασμα(+) Προσωπικού

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης θα καταχωρίσουν την πρότασή τους για τις οργανικές θέσεις σε ΤΕ ανά περιοχή μετάθεσης, στη στήλη του e-DataCenter «Πρόταση Περιφερειακού Διευθυντή Ελλείμματα(-)/Πλεονάσματα(+)», με αρνητικό πρόσημο, καθώς η στήλη αφορά στις κενές οργανικές θέσεις. Η εν λόγω στήλη πρέπει να συμπληρωθεί οπωσδήποτε για όλες τις ειδικότητες που υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία, ακόμα κι αν η πρόταση του Περιφερειακού είναι η ίδια με την καταχώριση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παρακαλούμε για την ορθή αποτύπωση των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω διάταξη. • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

  Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

  Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !  • express

   europalso

  Enter your email address: