Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, οι οποίοι ορίζονται ως υπεύθυνοι συντονισμού της στο σχολείο.

Το έγγραφο

1. Πριν τις επισκέψεις των φοιτητών/τριών θα πραγματοποιείται ενημέρωση και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Περιφερειακών Διευθυντών και των Προϊσταμένων όσον αφορά τα Κ.Ε.Σ.Υ., των Διευθυντών/ντριών Π.Ε, των Διευθυντών/ντριών Δ.Ε, των Διευθυντών/ντριών, των Σχολικών Μονάδων και των Συλλόγων Διδασκόντων, όσον αφορά τις Σχολικές Μονάδες, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των ΚΕΣΥ και των Σχολικών Μονάδων αντίστοιχα.

2. Οι φοιτητές/τριες θα συνοδεύονται από τον υπεύθυνο για την Πρακτική Άσκηση καθηγητή, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ο οποίος θα καταθέσει έγγραφο στους/στις Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων και στους/στις προϊστάμενους/νες των Κ.Ε.Σ.Υ, όπου θα αναγράφονται τα ονόματα των φοιτητών/τριών που λαμβάνουν μέρος στην Πρακτική Άσκηση.

3. Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους τη φοιτητική τους ταυτότητα.

4. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μόνο σε Σχολικές Μονάδες της βαθμίδας που έχουν δικαίωμα διορισμού.

5. Οι φοιτητές/τριες μπορούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μόνο σε Σχολικές Μονάδες στις οποίες υπάρχει η ειδικότητά τους.

6. Ο χρόνος των επισκέψεων των φοιτητών/τριών στις Σχολικές Μονάδες θα καθορίζεται μετά από επικοινωνία του υπεύθυνου καθηγητή με τους/τις Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής.

7. Δε θα διανεμηθούν ερωτηματολόγια ή υλικό οποιασδήποτε μορφής, έντυπης ή ηλεκτρονικής και δε θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με τους/τις μαθητές/ τριες που φοιτούν στο σχολείο. Δεν θα πραγματοποιηθεί συλλογή στοιχείων πάνω στις παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της πρακτικής άσκησης με βιντεοσκόπηση ή μαγνητοφώνηση της διδασκαλίας ή των συνεδριών στα Κ.Ε.Σ.Υ.

8. Ο χρόνος των επισκέψεων των φοιτητών/τριών στα Κ.Ε.Σ.Υ. θα καθορίζεται μετά από επικοινωνία του υπεύθυνου καθηγητή με τους/τις προϊστάμενους/νες των Κ.Ε.Σ.Υ. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους ατομικούς φακέλους των μαθητών και η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές/τριες θα αρκεστούν στην παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και δεν θα εμπλακούν ενεργά στην αξιολόγηση ή την υποστήριξη των μαθητών/τριών.

9. Οι φοιτητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη διαδικασία αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών, μόνο κατόπιν εξασφάλισης της έγγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών, του/της Προϊστάμενου/ης του Κ.Ε.Σ.Υ. και της αντίστοιχης διεπιστημονικής ομάδας.

10. Δεν επιτρέπονται εξατομικευμένες συνεδρίες των φοιτητών/τριών με μαθητές/τριες της Σχολικής Μονάδας, στην οποία υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

11. Οι γονείς των μαθητών/τριών θα ενημερώνονται για την πρακτική άσκηση από τους Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων και θα προσκομίζουν ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη συναίνεσή τους.

12. Οι γονείς των μαθητών/τριών που υποστηρίζονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ. θα ενημερώνονται για την πρακτική άσκηση από τους προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. και θα προσκομίζουν ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη συναίνεσή τους.

13. Δεν θα διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η εύρυθμη λειτουργία των Σχολικών Μονάδων και των Κ.Ε.Σ.Υ.

14. «Ως προς την άδεια εισόδου τρίτων ενηλίκων στα σχολεία εκτός εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε αυτά, επιτρέπεται η είσοδος σε 2 άτομα το ανώτερο σε κάθε τμήμα πλέον του εκπαιδευτικού σε όλες τις περιπτώσεις όπως: για πρακτική άσκηση, για ερευνητική εργασία, για ακαδημαϊκούς λόγους, για ιατρική ενημέρωση των μαθητών/εκπαιδευτικών» (σύμφωνα με το απόσπασμα του Πρακτικού της 147ης Συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, με ημερομηνία 2-11-2020), λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου των εκάστοτε Κ.Υ.Α. που ισχύουν κάθε φορά για την αποφυγή περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19

15. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να τηρούν τα μέτρα για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 εφαρμόζοντας τις ειδικότερες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και του Υπουργείου Υγείας.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ