Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ απόφαση του υφυπουργού Παιδείας, , με την οποία τροποποιείται ο κανονισμός για την ολοκλήρωση της .

Αναλυτικά η απόφαση

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 36148/Ζ1/ 31.3.2021 απόφασης του και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών των Α.Ε.Ι.» (Β’ 1331).

Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε την παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία 36148/Ζ1/31-3-2021 (Β’ 1331) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών των Α.Ε.Ι.», ως εξής:

«2. Εάν η άσκηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. είχε αρχίσει πριν τις 7.11.2020 και η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη σύμφωνα με την παρ. 1, εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι:

i) μικρότερος ή ίσος του 30% της προβλεπόμενης από το ισχύον πρόγραμμα σπουδών συνολικής χρονικής διάρκειας, θεωρείται ότι έχει περαιωθεί έως 05-04-2021 και πιστοποιείται μέσω αποφάσεων αρμοδίων συλλογικών οργάνων.

ii) μικρότερος ή ίσος του 25% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, δύναται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του οικείου Τμήματος να θεωρηθεί περαιωθείσα»

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 36148/Ζ1/ 31-3-2021 (Β’ 1331) υπουργική απόφαση.