Τροποίηση της 81504/Δ2/19−07−2011 (ΦΕΚ 1811 Β/11−8−2011) Υ.Α που δίνει το δικαίωμα στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση για απόδοση δεύτερης ειδικότητας προς τα ΑΠΥΣΠΕ (Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) ή ΑΠΥΣΔΕ (Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους ΚΑΙ ΟΧΙ μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

παρακάτω το ΦΕΚ και σχετικό απόσπασμα :

ΦΕΚ3063 2/12/2013 ΤΕΎΧΟΣ Β'(ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Τροποποιούμε την αριθμ. 81504/Δ2/19−07−2011 (ΦΕΚ 1811 Β/11−8−2011) Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21410/Δ2/29−02−2012 (ΦΕΚ 549 Β/2−3−2012) Υ.Α. και ισχύει, ως εξής: 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν». 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:«Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικώνυποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους». 3. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 διαγράφονται οι λέξεις «μέχρι 15 Οκτωβρίου κάθε έτους».

Παπαδοπούλου Ελισάβετ

Αιρετή Εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών

στο ΑΠΥΣΠΕ Πελοποννήσου

Email: