Ποσό 28 εκατ. ευρώ στους δήμους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/12/2018 - 09:07 | Author: Newsroom Ipaidia

Δ΄ Κατανοµή ποσού 28.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, σε όλους τους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6 και 259 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), όπως αυτές συµπληρώθηκαν από τις όµοιες της παρ.7 του άρθρου 18 του ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄) και τροποποιήθηκαν µε την παρ.3 του άρθρου 35 του ν.3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α΄). 3. Τις διατάξεις της παρ.45 περ. α’ του άρθρου 14 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄). 4. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267 Α΄). 5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν.3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄). 6. Τη µε αριθµ. 47455/16.8.2007 (ΦΕΚ 1734 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δ.Δ. & Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, αναφορικά µε την αποζηµίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόµων. 7. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και µετονοµασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετονοµασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων». 8. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 9. Τo µε Α.Π. 124890/Θ2/23.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. 10. Τις πιστώσεις που είναι εγγεγραµµένες στον Κρατικό Προϋπολογισµό έτους 2018 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήµων. 11. Το χρηµατικό υπόλοιπο του λογαριασµού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Κατανέµουµε, από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων», συνολικό ποσό ύψους 28.000.000,00 € σε όλους τους Δήµους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητάς τους, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.

Η απόφαση σε μορφή pdf

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso