Παρακαλούμε να συμπεριληφθεί στο προς ψήφιση νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του , ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», η παρακάτω τροπολογία, αναφέρει η ΠΟΣΥΠ.

Η ανακοίνωση

Σε συνέχεια της συνάντησης μας την προηγούμενη εβδομάδα και των διαλαμβανομένων σ΄  αυτήν, σας στέλνουμε σχετική τροπολογία που αφορά στην τοποθέτηση του διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού σε σχολικές  μονάδες και υπηρεσίες του νομού.

Η τροπολογία κρίνεται ως αναγκαία διότι, αφενός:

α) μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 18/2018 δόθηκε η εσφαλμένη ερμηνεία ότι οι σχετικές διατάξεις για τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες δεν τύγχαναν πλέον εφαρμογής, παρόλο που εξακολουθούν να ισχύουν, και

β) χρειάζεται εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση τους, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη Οργανισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. που περιλαμβάνει τις περιφερειακές υπηρεσίες, να συμβαδίζουν με τις υφιστάμενες κατηγορίες προσωπικού και να αντιμετωπίζουν νέες ανάγκες που έχουν προκύψει, ειδικά στη διοίκηση των πολύ μεγάλων σχολικών μονάδων.

Και αφετέρου,

στο διάστημα από τη δημοσίευση του ΠΔ. 18/2018 και μέχρι σήμερα οι υπηρετούντες συνάδελφοι μας ως γραμματείς σε σχολικές μονάδες όχι μόνον βρίσκονται σε μία ιδιότυπη ομηρία, αλλά υπήρξαν και φαινόμενα διευθυντικής αυθαιρεσίας, για τα οποία χρειάστηκε η δυναμική παρέμβαση της ΠΟΣΥΠ, ώστε να προστατευτούν.

Παρακαλούμε να συμπεριληφθεί στο προς ψήφιση νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», η παρακάτω τροπολογία:
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ

«1. Οι οργανικές θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 78 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄, 31) κατανέμονται και ανακατανέμονται σε υπηρεσίες και σχολικές μονάδες του νομού με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

2. Οι υπάλληλοι μετατίθενται σε περιφερειακές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο νομού, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α΄, 87), με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Η τοποθέτηση των υπαλλήλων σε συγκεκριμένες θέσεις των υπηρεσιών και σχολικών μονάδων του νομού γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

Για τις ως άνω τοποθετήσεις λαμβάνεται μέριμνα για σύμμετρη στελέχωση όλων των υπηρεσιών και σχολικών μονάδων.

3. Ως γραμματέας σε σχολική μονάδα ή σε συγκροτήματα σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περισσότερους από διακόσιους (200) μαθητές και σε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργεί  με τουλάχιστον δώδεκα (12) τμήματα και διακόσιους (200) μαθητές, δύναται να τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ. Σε περιπτώσεις που τα σχολεία με κενές οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων είναι περισσότερα από τους υποψήφιους για μετάθεση ή τοποθέτηση, προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη των θέσεων σε  ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. και σε συγκροτήματα σχολείων που περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα ΓΕ.Λ. Σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια που έχουν περισσότερους από τετρακόσιους (400) μαθητές δύναται να τοποθετείται και δεύτερος γραμματέας.

4. Σε σχολική μονάδα ή σε συγκροτήματα σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με περισσότερους από διακόσιους (200) μαθητές δύναται να τοποθετείται ως επιστάτης ένας υπάλληλος κατηγορίας ΥΕ».

Ευελπιστώντας στην άμεση και θετική ανταπόκρισή σας, είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.