Το κατέθεσε την πολυτροπολογία σε υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία αφορά 7 συγκεκριμένα άρθρα.

Τι αναφέρει η πολυτροπολογία

Άρθρο 1

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Η διδακτική ενότητα με τίτλο «ν» εισάγεται στο πρόγραμμα σπουδών και στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τύπων σχολικών μονάδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης, νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων με σκοπό την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στους μαθητές.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται ο αριθμός, η διάρκεια και το περιεχόμενο των θεματικών κύκλων της διδακτικής ενότητας και των επί μέρους θεματικών ενοτήτων καθενός εκ των θεματικών κύκλων, ο αριθμός και οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η διδασκαλία των θεματικών κύκλων καί ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και κάθε άλλο σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για τους εκπαιδευτικούς».

Αρθρο 2

Δραστηριότητες στην στο νηπιαγωγείο – Αντικατάσταση της περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 Η περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α’167) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Εισάγεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα των νηπιαγωγείων της χώρας δράση για τη δημιουργική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλοεπιδρούν με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του νηπιαγωγού.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζεται η διάρκεια ενασχόλησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.»

Αρθρο 3

Κατανομή χρόνου διδακτικής ενότητας στο πρόγραμμα σπουδών στο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο – Τροποποιήσεις του άρθρου 11 του π.δ.79/2017 1. Οι παρ. 2 έως 4 της περ. Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109) αντικαθίστανται ως εξής: «2. Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα εξαθέσια και άνω δημοτικά σχολεία: 6/ θέσιο Δημοτικό Σχολείο

Αρθρο 4

Ρυθμίσεις για σε κλάδους του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Αρθρο 5

Ρυθμίσεις για το 2020-2021 – Τροποποίηση του άρθρου 2 του π.δ. 79/2017

Αρθρο 6

Μεταβατικές ρυθμίσεις για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 Στο άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) προστίθεται παρ. 32 ως εξής: «32. Ειδικά κατά τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, στους αποφοίτους των του Ο.Α.Ε.Δ. και στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία, χορηγείται Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 3, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 και δεν απαιτείται για αυτούς η συμμετοχή τους σε εξετάσεις πιστοποίησης.»

Αρθρο 7

Παροχή υπηρεσιών ταφής μουσουλμάνων 1. Οι Διαχειριστικές Επιτροπές Μουσουλμανικής Περιουσίας της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3647/2008 (Α’ 37) δύνανται να παρέχουν, εντός των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου αντίστοιχα, υπηρεσίες ταφής αποκλειστικά και μόνο για τεθνεώτες μουσουλμανικού θρησκεύματος, σύμφωνα με τα ισλαμικά ταφικά έθιμα και κανόνες. Τις ίδιες υπηρεσίες δύνανται να παρέχουν Βακουφικές Επιτροπές της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3647/2008 που εδρεύουν σε πόλεις με πληθυσμό άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων κατοίκων και οι Οργανισμοί Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ Ρόδου και Κω, έκαστος φορέας εντός της περιφερειακής ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα του, καθώς και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών» του ν. 3512/2006 (Α’ 264) εντός της Περιφέρειας Αττικής.