Πλήρωση Θέσεων Μελών του Συμβουλίου ΑΔΙΠΠΔΕ

Πλήρωση Θέσεων Μελών του Συμβουλίου ΑΔΙΠΠΔΕ

Η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή που εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της.

Η Αποστολή και οι Αρμοδιότητες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. περιγράφονται στις παρ. 2 και 3, άρθρο 1 του ν.4142/13 (ΦΕΚ 83, τ. Α’, 09-04-2013), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις παρ. α και β, άρθρο 50 του ν. 4547/18 (ΦΕΚ 102, τ. Α’, 12-06-2018), ως εξής:

1. Στο πλαίσιο της Αποστολής της η Αρχή:
 αξιολογεί την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και
 υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στη βελτίωση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επιτυχή μετάβαση των μαθητών στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, τη σταδιοδρομία και τη δια βίου
μάθηση.

2. Για την εκπλήρωση της Αποστολής της, η Αρχή ασκεί τις ακόλουθες Αρμοδιότητες:

 παρακολουθεί, μελετά και αξιολογεί την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως αυτή σχεδιάζεται με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

 μεταξιολογεί τα συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και των στελεχών της εκπαίδευσης και εντοπίζει αδυναμίες και τρόπους αντιμετώπισής τους,

 αποφαίνεται επί των ενστάσεων των στελεχών εκπαίδευσης, πλην των διευθυντών ή των προϊσταμένων και των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ., κατά των εκθέσεων αξιολόγησής τους, και

 γνωμοδοτεί ή εισηγείται, ύστερα από ερώτημα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή αυτεπαγγέλτως, σχετικά με θέματα που άπτονται των ανωτέρω αρμοδιοτήτων και της αποστολής της.
3. Για την επίτευξη της Αποστολής της και την άσκηση των Αρμοδιοτήτων της η Αρχή:

 διαμορφώνει, οργανώνει, εξειδικεύει, τυποποιεί και δημοσιοποιεί εκ των προτέρων τις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος και τα σχετικά κριτήρια και δείκτες, στο πλαίσιο, ιδίως, αντίστοιχων διεθνών προτύπων,

 αναπτύσσει ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

 διεξάγει μελέτες και έρευνες σχετικές με την αποστολή της ή αναθέτει τη διεξαγωγή τους σε άλλους φορείς, και

 συνεργάζεται ή συμμετέχει ως μέλος σε διεθνή δίκτυα, φορείς ή οργανισμούς που αναπτύσσουν δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή της.

Β. Επαγγελματική Κατάσταση και Σπουδές Σχετικές με την Αποστολή και τις Αρμοδιότητες της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

1. Για τις θέσεις των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (περιπτ. γγ΄) και των Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (περίπτ. δδ΄), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 να είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
 να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή/και μεταπτυχιακού διπλώματος σε τομείς συναφείς με την Αποστολή και τις Αρμοδιότητες της Αρχής.

2. Για τη θέση του μέλους Δ.Ε.Π. (περίπτ. εε΄) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
 να είναι εν ενεργεία μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
 να έχουν εξειδίκευση στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων ή στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ή στην παιδαγωγική επιστήμη.

Γ. Συνεκτιμώμενα Προσόντα για τις Θέσεις των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (περιπτ. γγ΄) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (περιπτ. δδ΄) και τη θέση του μέλους Δ.Ε.Π. (περιπτ. εε΄)

Τα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν είναι:

1. Η εμπειρία σε θέματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών συστημάτων ή/και διασφάλισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος.
2. Το σχετικό με την Αποστολή και τις Αρμοδιότητες της Αρχής συγγραφικό και ερευνητικό έργο.
3. Η διοικητική εμπειρία, ιδίως, στη δημόσια εκπαίδευση.
Δ. Υποβολή των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
2. Πλήρες εργο-βιογραφικό σημείωμα, το οποίο πρέπει να είναι δομημένο σύμφωνα με τις σχετικές σπουδές και τα συνεκτιμώμενα προσόντα.

Ε. Τρόπος και Χρόνος Υποβολής των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

1. Η υποβολή των παραπάνω Δ.1. (αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και Δ.2.
(εργο-βιογραφικό σημείωμα) θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] κατά το διάστημα από Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018 έως και Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018.

2. Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να φέρει στο πεδίο «Θέμα» την ένδειξη
«Αίτηση για το Συμβούλιο της ΑΔΙΠΠΔΕ» με συνημμένα την αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και το εργο-βιογραφικό σημείωμα (σε αρχείο που δεν θα
υπερβαίνει τα 2 Μb).

3. Η αίτηση θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν συνοδευτεί με την ταχυδρομική αποστολή αντιγράφων των τίτλων σπουδών, των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας και του επιστημονικού έργου που ο υποψήφιος κρίνει ότι σχετίζονται με την Αποστολή και τις Αρμοδιότητες της Αρχής. Ειδικότερα για το δημοσιευμένο
έργο, σε πρώτη φάση, αρκεί η υποβολή αντιγράφων του εξώφυλλου των βιβλίων και της πρώτης σελίδας των δημοσιευμένων εργασιών σε περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Τα αντίγραφα αυτά πρέπει να σταλούν ταχυδρομικώς (σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου μέχρι και Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018).

Δείτε εδώ

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !