ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 01, ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Το . γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Εκπαιδευτικών, για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2016-2017, καταρτίστηκαν από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., βάσει της οικείας πρόσκλησης (), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών B/θμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ 01 Θεολόγων, ΠΕ 02 Φιλολόγων, ΠΕ 03 Μαθηματικών και ΠΕ 04 Φυσικών (ΠΕ 04.01, ΠΕ 04.02, ΠΕ 04.04 και ΠΕ 04.05) και έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων .

Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της ανωτέρω πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. ()έως και 16/8/2016, ημέρα Τρίτη, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 2106400241, 2106400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: και ).