– Ενότητα 1. Εγγραφή στο – Η Αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προ σωπικού Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπ/σης () του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: ) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η ανακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από
τους πίνακες ή την απόλυσή του, σε περίπτωση που , και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.
Επισημαίνεται ότι στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ () έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση του χρήστη. Σημειώνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι οι αιτούντες
εκπαιδευτικοί/χρήστες είναι υπεύθυνοι για την αποκλειστική και ορθή χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων ταυτοποίησής τους .

Ενότητα 2. Συμπλήρωση πεδίων Φακέλου εκπ/κού
Στον ιστότοπο του () έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Φακέλου Εκπαιδευτικού που περιέχει αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων του ηλεκτρονικού Φακέλου του εκπ/κού στο ΟΠΣΥΔ.
Συνοπτικά μόνο αναφέρεται ότι επιλέγοντας το στοιχείο Φάκελος, στο κεντρικό Μενού, στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας του ΟΠΣΥΔ, εμφανίζονται οι καρτέλες «Προσωπικά Στοιχεία», «Σπουδές/Προσόντα», «Μουσικές Ειδικεύσεις», «Προσόντα Ειδικής Αγωγής», «Συνολικά Μόρια» και «Πρόσληψη/Ανάληψη».

[Το περιεχόμενο των καρτελών «Μουσικές Ειδικεύσεις», «Προσόντα Ειδικής Αγωγής» και «Πρόσληψη/Ανάληψη» δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας πρόσκλησης.]
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν τα ακόλουθα (για συγκεκριμένα πεδία του Φακέλου):

1. Καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία
– Υποενότητα «Προσωπικά» / Πεδίο «Εκπληρωμένες Στρατ. Υποχρεώσεις» (για τους άρρενες εκπ/κούς): Με την επιλογή του πεδίου εμφανίζεται το πεδίο «Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ)», ο οποίος αποτελείται από τα (υποχρεωτικά προς συμπλήρωση από τον υποψήφιο) υποπεδία «Αριθμός Στρατολογικού Γραφείου (ΑΣΓ)», «Αριθμός Στρατολογικού Μητρώου (ΑΣΜ)» και «Κλάση».
– Υποενότητα «Κοινωνικά Κριτήρια» /Πεδίο «Πολύτεκνος-Τρίτεκνος»: Με τη συμπλήρωση του πεδίου εμφανίζονται, κατά περίπτωση, τα (υποχρεωτικά προς συμπλήρωση από τον υποψήφιο) υποπεδία «Δημοτική Ενότητα (Οικογενειακής Μερίδας)», «Αριθμός Δημοτολογίου», «Αριθμός Μητρώου ΑΣΠΕ», «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ (… παιδιού)» και «Αριθμός Επιτροπής (… παιδιού)».
– Υποενότητα «Κοινωνικά Κριτήρια» /Πεδία «Μεσογειακή Αναιμία»/ «Σκλήρυνση Κατά Πλάκας»: Με την επιλογή του/των πεδίου/ων εμφανίζονται τα (υποχρεωτικά προς συμπλήρωση από τον υποψήφιο) υποπεδία «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ (ιδίου)», «Αριθμός Επιτροπής (ιδίου)».
– Υποενότητα «Επιλογή Διεύθυνσης Χειρισμού Φακέλου» / Πεδίο «Διεύθυνση Εκπαίδευσης»:
Το πεδίο είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση (καταρχάς) μόνο για τους εκπ/κούς που δηλώνουν το πεδίο περί τριτεκνίας/πολυτεκνίας/γονέα ανάπηρου τέκνου. Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι χρήζει συμπλήρωσης και από τους εκπ/κούς οι οποίοι υποβάλλουν «Αίτημα Μεταβολής Στοιχείων». [Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί στον φάκελο, τότε εμφανίζεται σχετικό πεδίο προς συμπλήρωση κατά τη διαδικασία του αιτήματος μεταβολής στοιχείων.]

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός δεν έχει υποβάλει αίτηση από το 2012-2013 και εφεξής είτε είναι καινούργιος χρήστης που δημιουργεί νέο φάκελο στο ΟΠΣΥΔ, απαιτείται
επικαιροποίηση/καταχώριση των στοιχείων του. Στην περίπτωση αυτή εμφανίζεται σχετικό μήνυμα στα στοιχεία του φακέλου του και ο εκπ/κός υποχρεούται να προσκομίσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά σε μια Δ/νση Εκπ/σης, προκειμένου αυτή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες καταχώρισης στοιχείων ή/και ένταξης εκπαιδευτικού σε κλάδο.

2. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να επικοινωνήσουν με την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά η συμπλήρωση του πεδίου περί στρατιωτικών υποχρεώσεων. Θα πρέπει, δε, να προσκομίσουν πιστοποιητικό (από αρμόδια αρχή της χώρας τους) από το οποίο να προκύπτει είτε ότι έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις είτε ότι η μη εκπλήρωση αυτών δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού στο δημόσιο τομέα της χώρας προέλευσής τους.

3. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αλλά κατατάσσονται στο τέλος του οικείου πίνακα [παρ. 4 άρθρο 12 της αριθ.
35557/Δ2/09.04.2003 Ρυθμιστικής υ.α.. και παρ.2 της αριθμ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ 937 Β΄) υ.α. βλ. και Μέρος Β΄-Κεφ. Α΄- παρ.5].
4. Οι εκπαιδευτικοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή συμπλήρωση των κατά περίπτωση πεδίων του Φακέλου τους, προκειμένου αφενός να καταστεί εφικτή η αυτεπάγγελτη αναζήτηση/πιστοποίηση των κατά περίπτωση ιδιοτήτων και αφετέρου να λάβουν τα σχετικά ευεργετήματα κατά την κατάρτιση των πινάκων αναπληρωτών.

5. Οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών προσέρχονται υποχρεωτικά σε Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, ενώ οι εκπ/κοί των λοιπών κλάδων
προσέρχονται υποχρεωτικά σε Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης. Ειδικά, οι εκπ/κοί Μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου ΠΕ73 οφείλουν να προσέρχονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπαίδευσης ν. Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου.

2. Καρτέλα Σπουδές/Προσόντα
Η καταχώριση στοιχείων στην παρούσα καρτέλα, με σκοπό την ένταξη του (νέου χρήστη) εκπ/κού σε κλάδο ή η επικαιροποίηση εμφανιζόμενων στοιχείων (χρηστών οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση από το 2012-2013), γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, στις οποίες και οφείλουν – μετά την εγγραφή τους στο – να απευθυνθούν οι χρήστες, προσκομίζοντας αφενός τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης και αφετέρου τα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα στοιχεία/βασικά προσόντα ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο.
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί-χρήστες έχουν τη δυνατότητα μόνο επισκόπησης/προβολής των στοιχείων της εν λόγω καρτέλας.

3. Καρτέλα Συνολικά Μόρια
Έχουν καταχωριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (κατά το παρελθόν) τα μόρια προϋπηρεσίας ανά σχολικό έτος (έως και το σχολικό έτος 2016-2017), όπως αυτά
προσμετρώνται με βάση τις κείμενες διατάξεις στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών.