Αξιότιμη κα Υπουργέ, Tο υπ’ αριθ. 158234/Δ5/09-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής το οποίο έχετε υπογράψει, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μόνιμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2019-2020» αναφέρει τα κάτωθι:

 

ΠΕΝΕΛΦΑ

«Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, όπως υποβάλλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης αίτηση για τη διάθεση (μερική ή ολική) ή/και την απόσπασή τους, από 10.10.2019 έως 16.10.2019, προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2019-2020».

Πράγματι, ο κλάδος που διδάσκει το αντικείμενο της κολύμβησης, που εμπεριέχεται στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής σύμφωνα με την υπ’ αρ.
21072β/Γ2/28.02.2003 (Β΄304) Υπουργική Απόφαση «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού – Γυμνασίου……Φυσικής Αγωγής………», είναι εκπαιδευτικοί ΠΕ11 και ΠΕ11-01 ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Δυστυχώς, σε όλες οι προκηρύξεις της Κ.Ο.Ε. μέχρι σήμερα (αναφέρουμε την τελευταία με το υπ΄ αριθ. 6876/Ε/5-12-2019) προσκαλούνται και
προσλαμβάνονται ΜΟΝΟ πτυχιούχοι φυσικής αγωγής Α.Ε.Ι. με ειδικότητα κολύμβησης και υγρού στίβου για να διδάξουν το αντικείμενο της κολύμβησης στο

Δημοτικό Σχολείο (υλοποιώντας το Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠ.Π.Ε.Θ., της Γ.Γ.Α και της Κ.Ο.Ε.) ΑΝΤΙ να απευθύνονται σε όλους τους πτυχιούχους ΠΕ11 και ΠΕ11-01 με κριτήρια επιλογής.

Η ΠΕΝΕΛΦΑ, ως επιστημονική ένωση, τίθεται στη διάθεση του Υπουργείου για οποιαδήποτε συνεργασία με στόχο την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού, περιεχομένου, προγραμμάτων σπουδών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.