Από το πρωί ξεκίνησαν, κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΠΑ, προσλήψεις ωρομισθίων (μέχρι 4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα) για τη διδασκαλία της Β΄ Ξένης Γλώσσας στα δημοτικά σχολεία. Συγκεκριμένα έχει διατεθεί σε κάθε διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένος αριθμός ωρών, οι οποίες καλύπτουν ένα ελάχιστο μέρος των καταγεγραμμένων αναγκών σε προσωπικό.

Δεκάδες συνάδελφοι από ολόκληρη τη χώρα απευθύνθηκαν στο ΔΣ της ΠΕΚΑΓΕΠΕ με ερωτήματα σχετικά με το καθεστώς της ωρομισθίας. Παρακάτω δίνονται ορισμένες διευκρινίσεις (όλα τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη φετινή προκήρυξη για τους αναπληρωτές και ωρομισθίους, αρ. Πρωτ.84030/Δ1/13.07.2012):

Α) Οι ωρομίσθιοι εργάζονται μέχρι 4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα και προσλαμβάνονται από ενιαίο πίνακα ωρομίσθιων, που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος. Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση εξάντληση των πινάκων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ως ωρομίσθιοι από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Για να δείτε τους 13 πίνακες ωρομισθίων Γερμανικής

Β) Στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 17 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α) ορίζεται ότι: «α) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο σχολικό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους.
β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ημερολογιακών μηνών, τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ….

deutsch.gr