Το υπουργείο παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο με διευκρινίσεις για την εγγραφή μαθητών/τριών στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23.

Η εγκύκλιος

Η εισαγωγή των μαθητών στα Πειραματικά Δημοτικά σχολεία και Πειραματικά Νηπιαγωγεία διέπεται από τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 18 του ν. 4692/20 (111 Α/ 12-6- 2020). Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016 ενώ στο Νηπιαγωγείο οι μαθητές/ τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως 31-1-2017 (νήπια) και από 1-1-2018 έως 31-12-2018 (προνήπια).

Κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 18, «Η εισαγωγή των μαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται με κλήρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, την εφαρμογή της διαδικασίας της κλήρωσης, τον χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση. Η κλήρωση των μαθητών αφορά στην εισαγωγική σχολική τάξη ανά βαθμίδα σχολείου.» .

Για τα νήπια, που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και φοιτούν το σχολ. έτος 2021-22 σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο, συνδεδεμένο με Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, καθώς και τους μαθητές Στ΄ Δημοτικού οι οποίοι το σχολικό έτος 2021-22 φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό και επιθυμούν να φοιτήσουν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο, ισχύει η παρ. 6 του άρθρου 18 που ορίζει ότι: «Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΠΕΙ.Σ. σε συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13, γίνεται χωρίς να διενεργηθεί νέα κλήρωση. Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόμενης βαθμίδας.»

Ι. Πειραματικά Νηπιαγωγεία

Η επιλογή για εισαγωγή στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία γίνεται αποκλειστικά με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση. Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους, υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Οι γονείς/κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών που έχουν γεννηθεί το έτος 2018 (προνήπια) δικαιούνται για το σχολικό έτος 2022-2023 να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα μόνο Πειραματικό Νηπιαγωγείο ανεξάρτητα από τη διεύθυνση κατοικίας τους και τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου.

Σε ορισμένα μόνο Πειραματικά Νηπιαγωγεία είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νήπια (γεννημένα το έτος 2017), σε συνάρτηση με τις συνθήκες λειτουργίας του συγκεκριμένου Νηπιαγωγείου, έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=8159) καθώς και στις ιστοσελίδες των οικείων σχολικών μονάδων.

Οι γονείς/κηδεμόνες, παράλληλα, ακολουθούν τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Φ.6/18466/Δ1/18.02.2022/(ΑΔΑ:6ΒΘΒ46ΜΤΛΗ-Σ54) με θέμα «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23» εγκύκλιο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή, υποβάλλουν αίτηση εγγραφής βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti- eggrafi.services.gov.gr/ κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2022.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η παραπάνω πλατφόρμα δεν αφορά στις αιτήσεις για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία

ΙΙ. Α ́ τάξη Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων

Για την εγγραφή των μαθητών στην Α ́ τάξη Πειραματικού Δημοτικού ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες κατά περίπτωση:

α) Μαθητές/τριες που προέρχονται από το συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν τη φοίτησή τους στην Α ́ τάξη του συνδεδεμένου με αυτό Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου.

Οι παραπάνω μαθητές/τριες εγγράφονται αυτοδίκαια στην Α ́ τάξη του συνδεδεμένου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες στην υπό στοιχεία Φ.6/18474/Δ1/18.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΩΦ46ΜΤΛΗ-ΟΑΖ) εγκύκλιο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωής Μακρή, με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23».

β) Μαθητές/τριες που προέρχονται από το συνδεδεμένο Πειραματικό Νηπιαγωγείο, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες δεν επιθυμούν τη φοίτησή τους στην Α ́ τάξη του συνδεδεμένου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου.

Οι γονείς/κηδεμόνες καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στο Νηπιαγωγείο φοίτησης ότι δεν επιθυμούν την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό το αργότερο μέχρι 8 Μαρτίου 2022. Ακολούθως εγγράφουν τους/τις μαθητές/τριες στην Α ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Φ.6/18474/Δ1/18.02.2022 (ΑΔΑ: 6ΖΩΦ46ΜΤΛΗ-ΟΑΖ) εγκύκλιο της Υφυπουργού Παιδείας καινΘρησκευμάτων, Ζωής Μακρή, με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-23», κατά το διάστημα 1-20 Μαρτίου 2022.

Ο/η προϊστάμενος/η του Πειραματικού Νηπιαγωγείου ενημερώνει άμεσα το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για το συνολικό αριθμό των μαθητών/τριών που δεν επιθυμούν τη φοίτησή τους στο συνδεδεμένο Σχολείο.

γ) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δε φοιτούν σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή φοιτούν σε Πειραματικό Νηπιαγωγείο το οποίο δε συνδέεται με αντίστοιχο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο και οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν να εισαχθούν σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο.

Οι γονείς/κηδεμόνες εγγράφουν τους/τις μαθητές/τριες στην Α ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Φ.6/18474/ Δ1/18.02.2022 (ΑΔΑ:6ΖΩΦ46ΜΤΛΗ-ΟΑΖ) εγκύκλιο της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωής Μακρή με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022- 23», κατά το χρονικό διάστημα 1-20 Μαρτίου 2022.

Παράλληλα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Δημοτικό της προτίμησής του. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=8159) και στις ιστοσελίδες των οικείων σχολικών μονάδων.

ΙΙΙ. Α ́ τάξη Πειραματικού Γυμνασίου

Για την εγγραφή των μαθητών στην Α ́ τάξη Πειραματικού Γυμνασίου ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες, κατά περίπτωση:

α) Μαθητές/τριες που προέρχονται από το συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν τη φοίτησή τους στην Α ́ τάξη του συνδεδεμένου Πειραματικού Γυμνασίου.

Οι παραπάνω μαθητές/τριες εγγράφονται αυτοδίκαια στην Α ́ τάξη του συνδεδεμένου Πειραματικού Γυμνασίου και οι απολυτήριοι τίτλοι διαβιβάζονται υπηρεσιακώς στο Πειραματικό Γυμνάσιο εγγραφής, επί αποδείξει (παρ. 3 της υπό στοιχεία 2367/ΓΔ4/24.06.2021/(Β ́2675) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21 5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β ́ 2005)).

β) Μαθητές/τριες που προέρχονται από το συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες δεν επιθυμούν τη φοίτησή τους σε συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο.

Οι γονείς/κηδεμόνες καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο φοίτησης ότι δεν επιθυμούν την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο το αργότερο μέχρι 8 Μαρτίου 2022 συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας με το σχετικό αποδεικτικό. Ακολούθως, ο/η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά για την κατάρτιση πίνακα με τις διευθύνσεις των παραπάνω μαθητών/τριών και έχει την ευθύνη, οι μεν υπεύθυνες δηλώσεις να παραμείνουν στο σχολείο ο δε πίνακας να αποσταλεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου οι παραπάνω μαθητές/τριες να κατανεμηθούν στα Γυμνάσια με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους.

Ενημερώνει, άμεσα, το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για τον συνολικό αριθμό των μαθητών/τριών, που δεν επιθυμούν τη φοίτησή τους στο συνδεδεμένο Σχολείο.

γ) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δε φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο το οποίο δεν συνδέεται με αντίστοιχο Πειραματικό Γυμνάσιο και οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν να εισαχθούν σε Πειραματικό Γυμνάσιο.

Εγγράφονται στην Α ́ τάξη του Γυμνασίου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 της υπό στοιχεία 2367/ΓΔ4/24.06.2021/(Β ́2675) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21 5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β ́ 2005)».

Παράλληλα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Γυμνάσιο της προτίμησής του. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=8159), καθώς και στις ιστοσελίδες των οικείων σχολικών μονάδων.