: Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης τρόπου υποβολής και αριθμού δυνατών προτιμήσεων στο  .

Με την υπ. αριθμ. Φ.253.2/80350/A5 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3474/5-7-2022, τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253.2/86939/ Α5/16.7.2021 απόφαση Τρόπος υποβολής και αριθμός δυνατών προτιμήσεων κατά την υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Συγκεκριμένα

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 της τροποποιούμενης υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των (υπό στοιχεία Κ5/160259/ 8.12.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜΝ του Υ.ΠΑΙ.Θ. , όπως εκάστοτε ισχύει), η διαδικασία επιλογής της περ. στ) της παρ. 5 του άρθρου 4 του ως άνω κανονισμού για το 10% επιπλέον των θέσεων επί της εκάστοτε καθορισμένης δυναμικότητας κάθε τμήματος γίνεται ξεχωριστά από τη διαδικασία επιλογής της γενικής περίπτωσης».

2. Η φράση που βρίσκεται εντός της πρώτης παρένθεσης στην παρ. 3 του άρθρου 2 της τροποποιούμενης υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«(υπό στοιχεία Κ5/160259/8.12.2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜΝ του Υ.ΠΑΙ.Θ. , όπως εκά- στοτε ισχύει)». 3. Η πρώτη περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 2 της τροποποιούμενης υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η δήλωση προτιμήσεων στο δελτίο υποψηφίου/ας υποβάλλεται με τα ατομικά στοιχεία (ονομαστικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας), τα στοιχεία αποφοίτησης (είδος, έτος απόκτησης και βαθμός τίτλου απόλυσης), τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ιδιότητα τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, την ιδιότητα προστάτη ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, την ιδιότητα της ειδικής περ. στ) της παρ. 5 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Κ5/160259/8.12.2021 απόφασης του Γενικού Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜΝ του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπως εκάστοτε ισχύει, τις επιλογές προτίμησης και αποτελεί επίσημο παραστατικό για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του/της υποψηφίου/ας».