Ο Τάκης Ρουμπής, τέως. αιρετός ΠΥΣΠΕ Α’ Αθήνας δημοσίευσε τον πίνακα με τις  στην Πρωτοβάθμια Α’ Αθήνας  από το 2012 έως το 2022.

Στον παραπάνω πίνακα θα προστεθούν μία παραίτηση ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών και τέσσερις αυτοδίκαιες απολύσεις εκπαιδευτικών (2 ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας, 1 ΠΕ70-Δασκάλων και 1 ΠΕ79-Μουσικής) λόγω ορίου ηλικίας με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους (άρθρο 59, παρ. 2 του Ν.4369/2016). Οι εκπαιδευτικοί απολύονται αυτοδίκαια με τη λήξη του διδακτικού έτους (άρθρο 4, παρ. 1 του Ν.3687/2008). Για την αυτοδίκαιη απόλυση, λόγω ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (άρθρο 155, παρ. 3 του Ν.3528/2007).

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.4777/2021: «Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

Ανάκληση αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007.

Κατά συνέπεια, ο αριθμός των φετινών παραιτήσεων αναμένεται να οριστικοποιηθεί μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας του ενός (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης.

Τάκης Ρουμπής, τέως Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας με τη Δημοκρατική Συνεργασία Εκπαιδευτικών Π.Ε.