Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ

1. Έγινε δεκτή αίτηση θεραπείας ΔΔΕ για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.
2. Έγιναν δεκτές 6 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
3. Απορρίφθηκε αίτημα διακοπής απόσπασης εκπαιδευτικού στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.
4. Απορρίφθηκε ένσταση εκπαιδευτικού για υπεραριθμία σε Μουσικό Σχολείο.
5. Απορρίφθηκε αίτημα για επικαιροποίηση οργανικού κενού σε Μουσικό Σχολείο. Πάγια θέση μας είναι όλα τα κενά των μεταθέσεων να εγκρίνονται πρώτα από το ΚΥΣΔΕ πριν την ανάρτηση του πίνακα κενών.

6. Απορρίφθηκε 1 ανάκληση μετάταξης εκπαιδευτικού από διοικητική θέση και επαναφορά σε θέση εκπαιδευτικού.
7. Απορρίφθηκε 1 αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού από κλάδο σε κλάδο της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα απορρίφθηκε 1 ένσταση επί των μετατάξεων από κλάδο σε κλάδο. Για το ίδιο ζήτημα έγινε δεκτή 1 αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού από κλάδο Ε.Β.Π. σε κλάδο Δ.Ε.
8. Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις διακοπής απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκαν 9 ενστάσεις –επανεξετάσεις αποσπάσεων, μειοψηφούντων των αιρετών. Δυστυχώς πολλοί εκπαιδευτικοί με σοβαρά προβλήματα υγείας, οικονομικά και κοινωνικά εξακολουθούν να παραμένουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους! Μάλιστα στις περιοχές που ζητούσαν απόσπαση έχουν προσληφθεί αναπληρωτές της ίδιας ειδικότητας!

9. Έγινε συζήτηση για τα οργανικά κενά στα Τμήματα Ένταξης με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4638/2019 (ΦΕΚ Α 181). Το άρθρο αυτό ορίζει τα εξής:
«1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α ́ 199), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α ́13), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Σε ειδικώς οργανωμένα και καταλλήλως στελεχωμένα Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ), τα οποία λειτουργούν στις σχολικές µονάδες γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης. Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης οι μαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 ή ΠΕ60 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα νηπιαγωγεία και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ71 ή ΠΕ70 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα δηµοτικά σχολεία. Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι πενήντα (250) µαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός, ενώ στα ΤΕ των σχολικών µονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) µαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µε διαγνωσµένη από αρµόδιο δηµόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δηµόσιο Νοσοκοµείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί. Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι µαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) µαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών µονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) µαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µε διαγνωσµένη από αρµόδιο δηµόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δηµόσιο Νοσοκοµείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04. Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνεται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε µία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05. Ο αριθµός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, ισοδυναµεί µε αριθµό οργανικών θέσεων. Στα ΤΕ για µαθητές µε προβλήµατα όρασης ή ακοής µπορεί να τοποθετούνται επιπλέον και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων.»

2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτουν σύµφωνα µε την παράγραφο 1, διατίθενται καταρχάς για την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων µμετάθεσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται κατά τα ανωτέρω παραµένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019- 2020. Οι οργανικές θέσεις που θα αποµείνουν κενές µετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης διατίθενται για διορισµό».

Με βάση τα δεδομένα αυτά τα οργανικά κενά σε Τμήματα Ένταξης της Δ.Ε. είναι συνολικά 1406. Η κατανομή ανά ειδικότητα είναι η ακόλουθη:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ
ΠΕ02/ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 655
ΠΕ03/ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 661
ΠΕ04.01/ΦΥΣΙΚΟΙ 48
ΠΕ04.02/ΧΗΜΙΚΟΙ 23
ΠΕ04.04/ΒΙΟΛΟΓΟΙ 16
ΠΕ04.05/ΓΕΩΛΟΓΟΙ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1406

Η αναλυτική κατανομή ανά ΔΔΕ είναι η ακόλουθη

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΘΡΟΙΣΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ. ΓΙΑ Τ.Ε.
Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 10
Α΄ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4
Α΄ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 24
Α. ΕΒΡΟΥ 24
Α΄ ΕΥΒΟΙΑΣ 32
Α΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 35
Α΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 27
Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20
Α΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 12
Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4
Α΄ ΛΕΣΒΟΥ 42
Α΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 31
Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 22
Α΄ ΣΑΜΟΥ 8
Α΄ ΧΙΟΥ 16
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 45
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 12
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 7
ΑΡΤΑΣ 16
ΑΧΑΪΑΣ 34
Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 36
Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 22
Β΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 8
Β΄ ΕΥΒΟΙΑΣ 8
Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 74
Β΄ ΚΑΒΑΛΑΣ 2
Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 2
Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 3
Β΄ ΛΕΣΒΟΥ 6
Β΄ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 6
Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 8
Β΄ ΣΑΜΟΥ 6
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 57
Γ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6
Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6
Γ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 2
Γ΄ ΣΑΜΟΥ 2
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 10
Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ 79
Δ΄ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 10
Δ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 22
ΔΡΑΜΑΣ 6
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 23
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 4
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2
ΗΛΕΙΑΣ 32
ΗΜΑΘΙΑΣ 24
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 53
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 12
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 31
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 21
ΚΙΛΚΙΣ 16
ΚΟΖΑΝΗΣ 34
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 18
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 22
ΛΑΡΙΣΑΣ 14
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 6
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 15
ΞΑΝΘΗΣ 17
ΠΕΛΛΑΣ 28
ΠΙΕΡΙΑΣ 27
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 33
ΡΟΔΟΠΗΣ 11
ΣΕΡΡΩΝ 25
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 12
ΦΩΚΙΔΑΣ 6
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 25
ΧΑΝΙΩΝ 28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1406

10. Με βάση την παράγραφο του άρθρου 28 μετατίθενται 8 εκπαιδευτικοί με εκκρεμείς αιτήσεις από το 2018/2019. Οι εκκρεμείς αιτήσεις συνολικά ήταν 56. Εξ αυτών 7 εκπαιδευτικοί είχαν δηλώσει προτίμηση μόνο για ΚΕΣΥ και 4 εκπαιδευτικοί πήραν το 2019 μετάθεση σε άλλη προτίμηση εκτός της πρώτης επιλογής.
11. Η θέση μας επί της διαδικασίας αυτής ήταν η ακόλουθη:

«Με βάση το με αριθμό πρωτ.182304/Ε2/21-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας έγινε ο προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων σε Τ.Ε. της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Είχαμε τονίσει στο ενημερωτικό της 14ης Νοεμβρίου την μείωση των οργανικών που θα προκαλούσε η προτεινόμενη τροπολογία στη Δ.Ε και ιδιαίτερα στον κλάδο ΠΕ04. Τελικά με βάση και τις προτάσεις των ΠΔΕ διαβιβάστηκαν 1406 κενές οργανικές θέσεις για Τ.Ε. Εξ αυτών 655 αφορούν τους ΠΕ02, 661 τους ΠΕ03 και μόλις 90 τους ΠΕ04. Με βάση και τη θέση της ΟΛΜΕ στις 14 Νοεμβρίου για την τροπολογία αυτή καταψηφίζω του πίνακες κενών οργανικών θέσεων στα Τ.Ε. Η θέση της ΟΛΜΕ:
1.Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων αριθμεί κάτω των 300 μαθητών το όριο, βάσει του οποίου διαχωρίζονται τα σχολεία, να είναι οι διακόσιοι (200) μαθητές.

2.Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 ή ΠΕ04. Η τοποθέτηση εκπαιδευτικών, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 να γίνεται σε ποσοστό 50% ανά κλάδο.

3.Στα ΤΕ των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι (200) μαθητές, να τοποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.

4.Να συσταθούν άμεσα όλα τα Τμήματα Ένταξης, που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν συσταθεί ακόμη.
5.Η ΟΛΜΕ επισημαίνει ότι η υλοποίηση των 4.500 διορισμών στην Ειδική Αγωγή για το 2019, αριθμός σαφώς μικρότερος των πραγματικών αναγκών, έχει ήδη καθυστερήσει πολύ και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σ αυτούς το ταχύτερο δυνατόν. Λόγω όμως της καθυστέρησης που παρατηρείται στις διαδικασίες και με δεδομένο ότι οι μεταθέσεις για το 2019-20 πρέπει να ανακοινωθούν το Μάρτιο, στην περίπτωση που οι διορισμοί γίνουν μετά τις μεταθέσεις, θα πρέπει να προηγηθεί η ικανοποίηση των αιτήσεων μετάθεσης, που υποβάλλονται ως 25 Νοεμβρίου 2019.

Παράλληλα τονίσαμε την αδικία που προκαλείται στους μόνιμους εκπαιδευτικούς με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να διεκδικήσουν μέσω αίτησης μετάθεσης/βελτίωσης τις οργανικές αυτές στα Τ.Ε. και οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση μετάθεσης το 2018 αφού δεν υπήρχαν συστημένες οργανικές! Μέσα στα πλαίσια αυτά θα έπρεπε να δοθεί μια μικρή παράταση των προθεσμιών των αιτήσεων μετάθεσης για να δοθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις στην ΕΑΕ με τα νέα δεδομένα.

Τέλος με δεδομένη την έκδοση των για την 1ΕΑ, την 2ΕΑ & την 3ΕΑ, είναι πολύ σοβαρές οι ευθύνες του για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της κατανομής των 4500 μόνιμων στην ΕΑΕ! Η ΟΛΜΕ ζήτησε στις 22 Νοεμβρίου ισοκατανομή ων προσεχών διορισμών στην Ειδική Αγωγή μεταξύ της Α/βάθμιας και τη Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ενστάσεων μετά την ανακοίνωση της 3ΕΑ για σωρεία λαθών που έχουν γίνει.

12. Ο συνολικός αριθμός των νέων αιτήσεων μετάθεσης που έχουν ήδη υποβληθεί είναι 6.286.

13. Παρά τις τελευταίες 514 προσλήψεις εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε Γενική, Ειδική, Επαγγελματική εκπαίδευση και σε Μουσικά – Καλλιτεχνικά σχολεία. Παράλληλα αναμένεται η έναρξη της Μ.Ν.Α.Ε. για τα ΕΠΑΛ και η κάλυψη των σοβαρών κενών στην προσφυγική εκπαίδευση! Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσες παραιτήσεις θα υποβληθούν αφού σήμερα ήταν η καταληκτική ημερομηνία παρουσίασης των προσλαμβανόμενων!