Διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Νέα διάκριση για τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Επιστημών της Θάλασσας και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με το University Ranking by Academic Performance (URAP 2013-2014 Field Ranking) του Middle East Technical University, στο οποίο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εντάχθηκε για πρώτη φορά.

Σε ανάλυση κατάταξης που διενεργήθηκε σύμφωνα με το URAP (University Ranking by Academic Performance) του Middle East Technical University, Graduate School of Infomatics, για 23 πεδία μεταξύ 2000 Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε πα-γκόσμιο επίπεδο, διακρίθηκαν τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Επιστημών της Θάλασσας και το Τμήμα Μαθηματικών με σειρά 461 και 804 αντίστοιχα.

Η κατάταξη έγινε με βάση δείκτες που αφορούν σε δημοσιεύσεις στα αντίστοιχα πεδία, ως έχουν εντοπισθεί από το Web of Science, InCites και άλλες σχετικές βάσεις δεδομένων.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

& ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ