Τι πρέπει να ξέρουν οι . Δείτε αναλυτικά στο το πανεπιστήμιο με 100% απορρόφηση στην αγορά εργασίας

Πιο συγκεκριμένα, μια έρευνα που αφορά στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης), αποδεικνύει  το υψηλό επίπεδο σπουδών που παρέχουν τα δημόσια ιδρύματα.

Τι έδειξε η έρευνα

Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά αν σκεφτεί κανείς τα υψηλά ανεργίας των νέων πτυχιούχων στη χώρα μας. Η έρευνα στόχευε στην καταγραφή και αξιολόγηση της μετάβασης των αποφοίτων του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας. Διεξήχθη με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης το διάστημα 1-20 Ιουνίου 2022 και περιλαμβάνει όλους τους απόφοιτους του τμήματος από το Νοέμβριο 2018 μέχρι και τον Μάρτιο του 2022.

Ο πληθυσμός της έρευνας ανήλθε σε 149 απόφοιτους στους οποίους ζητήθηκε να απαντήσουν τηλεφωνικά στο ερωτηματολόγιο. Από την έρευνα ελήφθησαν 100 απαντήσεις, με το ποσοστό ανταπόκρισης (response rate) να ανέρχεται σε 67,1%. Το δείγμα των 100 απαντήσεων είναι στατιστικά επαρκές με βαθμό εμπιστοσύνης (Confidence Level) 99% και σφάλμα εκτίμησης μικρότερο του 5% στο ποσοστό απασχόλησης.

Από το σύνολο των απαντήσεων που ελήφθησαν, οι 27 απαντήσεις ήταν από άντρες και οι 73 από γυναίκες. Επιπλέον, 12 άτομα είναι ηλικίας 23-24 ετών, 77 άτομα είναι 25-29 ετών και 11 άτομα είναι άνω των 30. Όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών με την παρακολούθηση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακό), οι 4 από τους 100 ερωτηθέντες απάντησαν ότι έχουν ολοκληρώσει και οι 13 ότι πραγματοποιούν την τρέχουσα περίοδο μεταπτυχιακές σπουδές.

Από το σύνολο των απαντήσεων που ελήφθησαν προκύπτει ότι οι 95 απόφοιτοι είναι εργαζόμενοι, ένα άτομο είναι άνεργο, ενώ 4 απόφοιτοι υπηρετούν στρατιωτική θητεία. Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική θητεία δεν εντάσσονται στο εργατικό δυναμικό της χώρας, ως εκ τούτου δε λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ποσοστού απασχόλησης (το οποίο εκφράζεται από το λόγο των εργαζόμενων προς το εργατικό δυναμικό).

Το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του τμήματος εμφανίζεται ιδιαίτερα υψηλό, και ανέρχεται σε 99%, καθώς οι 95 από τους 96 αποφοίτους του Τμήματος που συμμετείχαν στην έρευνα εργάζονται.

Ποσοστό απασχόλησης και ανεργίας αποφοίτων

Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται σε συμφωνία και βελτιώνει τις προηγούμενες έρευνες που είχε διεξάγει το Τμήμα και προσδιόρισαν το ποσοστό απασχόλησης σε 88% το 2019 και 92% το 2017. Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται το γεγονός ότι παρόλο που σχεδόν σύνολο των αποφοίτων έλαβε πτυχίο τα τελευταία τρία έτη, δηλαδή κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας COVID19 και ενώ η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση με υψηλά ποσοστά ανεργίας, οι απόφοιτοι εμφανίζουν μέγιστη απορρόφηση στην αγορά εργασίας που προσεγγίζει το 100%.

Από τους 95 απόφοιτους που εργάζονται οι 69 έχουν αντικείμενο εργασίας συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους. Επομένως, περίπου 3 στους 4 αποφοίτους εργάζονται στο γνωστικό τους αντικείμενο. Το πολύ υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος (99%) είναι αναμενόμενο να οδηγήσει και σε ετεροαπασχόληση αποφοίτων.

Παρόλα αυτά το ποσοστό ετεροαπασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος (27,4%) είναι μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό ετεροαπασχόλησης της ελληνικής οικονομίας που ανέρχεται σε 30,2% (κατά το έτος 2020, σύμφωνα με τη Eurostat).

Από το σύνολο των 95 εργαζόμενων, οι 7 είναι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό ή χωρίς προσωπικό και οι υπόλοιποι 88 είναι μισθωτοί. Επιπλέον, από το σύνολο των εργαζόμενων αποφοίτων οι 91 εργάζεται με πλήρη απασχόληση και οι 4 με μερική απασχόληση, γεγονός επίσης πολύ θετικό για τους αποφοίτους.

Κατανομή εργαζόμενων αποφοίτων σε μερική και πλήρη απασχόληση

Μεγάλος αριθμός αποφοίτων εργάζεται σε εμπορικές επιχειρήσεις, στον τομέα του Marketing, σε λογιστικές & χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά και στον κλάδο πληροφορικής που αποτελούν τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Το 62% των αποφοίτων εργάζεται στην περιφέρεια Κρήτης, το 20% στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ το 10% εργάζεται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Σύγκριση με τα ποσοστά απασχόλησης πανελλαδικά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση του ποσοστού ανεργίας των αποφοίτων του τμήματος με το ποσοστό ανεργίας της ελληνικής οικονομίας. Όλα τα δεδομένα ανεργίας για την ελληνική οικονομία προέρχονται από τη Eurostat Database. Το ποσοστό ανεργίας της ελληνικής οικονομίας κατά το 2021 (τελευταία διαθέσιμα ετήσια δεδομένα) ήταν 14,7% για τον πληθυσμό εργάσιμης ηλικίας, ενώ το ποσοστό των ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατάταξη ISCED) για τον ίδιο πληθυσμό ήταν 11%.

Στην ανάλυση ανά ηλικιακή ομάδα και επίπεδο εκπαίδευσης προκύπτει ότι οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 20-24 ετών εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας 40,8%, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25-29 ετών εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας 28,1%, οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 30-34 ετών εμφανίζουν ποσοστό ανεργίας 19,1%.

Προκύπτει το συμπέρασμα ότι το ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων του τμήματος είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά της ελληνικής οικονομία τόσο για το σύνολο του εργατικού δυναμικού, όσο και για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και για όλες τις ηλικιακές ομάδες που εξετάζονται.

Συμπεράσματα:

Το σημαντικότερο συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι πως το 99% των αποφοίτων του τμήματος εργάζονται. Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ έχει ως στόχο την παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, προσφέροντας ένα σύγχρονο και ποιοτικό πρόγραμμα σπουδών δομημένο με βάση τις νέες εξελίξεις στο χώρο της Διοικητικής Επιστήμης αλλά και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Οι απόφοιτοι του τμήματος αποκτούν ισχυρές βάσεις στα πεδία της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοικητικής Επιστήμης, των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Μάρκετινγκ, με ισχυρές γνώσεις και δεξιότητες σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής, γεγονός που τους δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, πλέον οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο δωρεάν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ΔΕΤ με θέμα Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός που κατατάσσεται ανάμεσα στα μεταπτυχιακά με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην Κρήτη.

Επιπλέον, οι απόφοιτοι του τμήματος, λόγω της γενικής κατεύθυνσης του τμήματος, μπορούν να απασχοληθούν σε όλο το εύρος των επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως ξενοδοχειακές μονάδες, τράπεζες, οργανισμούς, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία κτλ. και σε διαφορετικές θέσεις στις επιχειρήσεις όπως στην διοίκηση, μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, διαχείριση προσωπικού, στην ανάλυση δεδομένων, διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων κτλ. Όλα τα παραπάνω δικαιολογούν το ουσιαστικά μέγιστο ποσοστό απορρόφησης στην αγορά εργασίας του τμήματος.

Tι πρέπει να ξέρετε για τις Πανελλήνιες 2023

Με ΝΕΟ ΦΕΚ προστέθηκαν νέες παθήσεις στη λίστα για εισαγωγή στην τριτοβάθμια – ισχύς από τις πανελλαδικές 2023:

-ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΑ TAKAYASHU ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΜΕΙΖΟΝΑ -ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
-ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
-ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΖΥΜΟΥ ΟΡΝΙΘΙΝΟΤΡΑΝΣΚΑΡΒΑΜΥΛΑΣΗΣ
-ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΪΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (SMA) ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ LANGERHANS
-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ GULLAIN BARRE ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
-ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
-ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ
-ΣΥΝΔΡΟΜΟ LADD
-ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ 3 (PFIC3)
-ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
-ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ή ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
-ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
-ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΜΥΟΚΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΗΜΙΠΛΗΓΙΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
-ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
-ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΟΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΡΟΜΟ CHIARI ΤΥΠΟΥ Ι ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
-ΝΟΣΟ OLLIER ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
-ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΚΗ ΡΑΧΙΤΙΔΑ
-ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
-ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
-ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Α)ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ EISENMENGER Β)ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Γ) ΔΙΠΛΟΕΞΟΔΟΣ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ Δ)ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ FONTAN Ή ΤΥΠΟΥ FONTAN Ε) ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΤ)ΑΤΡΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ Ζ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ Η)ΜΟΝΗΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑ Θ)ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ Ι)ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ Ή ΚΟΙΛΟΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
-ΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΦΟΣΟΝ
Α)ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Β) ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Γ)ΕΙΧΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ (BNP, NTpro BNP)
-ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΙΣΟ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 40%
ΑΝΩΜΑΛΙΑ EBSTEIN ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

μπορείτε να δείτε ΟΛΟ το ΦΕΚ.

Τι θα ισχύσει σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, , για τη διαδικασία:

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες 2023 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία (Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022), οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2023. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2021 ή το 2022 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2023).

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2021, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022.

4. Όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει να απευθυνθούν σε κάποια από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΓΕΛ, πατήστε

    Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΕΠΑΛ, πατήστε