:  Εγκύκλιο από το Υπουργείο Παιδείας που λύνει όλες τις απορίες για την ΕΒΕ -Αναλυτικά παραδείγματα για τον υπολογισμό της .

 

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι – Μεταξύ άλλων αναφέρονται οι της , ο υπολογισμός, ο υπολογισμός του Μ.Ο. Αναλυτικά η εγκύκλιος:

 

Οι υποψήφιοι των συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, μόνο εφόσον έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη της των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών), αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης).

Ειδικότερα, για την εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση,

β) η Ε.Β.Ε. ανά , τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και

γ) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου Επιστημονικού Πεδίου (Ε.Π). Εάν η εισαγωγή σε ορισμένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή περισσότερα ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, το σύνολο των μορίων εξάγεται από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου και το ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, κατά περίπτωση. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των κάθε υποψηφίου  λαμβάνονται υπόψη οι βαθμολογίες του στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας.

Η επίτευξη α) της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και β) της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση απαιτείται για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων της γενικής κατηγορίας, καθώς και των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων ειδικών κατηγοριών, με εξαίρεση τους υποψηφίους που υπάγονται: α) στις υποπερ. i, ii, iii και vii της περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), β) στην παρ. Α΄ του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (Α΄266), γ) στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 44/2016 (Α΄ 68) και δ) στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).

Εάν o υποψήφιος με το σύνολο των μορίων που επιτυγχάνει, εισάγεται σε περισσότερες από μία σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, τελικά εισάγεται σε εκείνη τη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που προσδιορίζει στο μηχανογραφικό του δελτίο με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που έχει δηλώσει

1. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ

Αρχικά, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το διάστημα της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντελεστή α) της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και β) της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων.

Στη συνέχεια τα ιδρύματα εισαγωγής καθορίζουν α) τον συντελεστή της ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, ο οποίος βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής που έχει καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική απόφαση και β) τον συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικώνμαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, ο οποίος βρίσκεται
εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής που έχει καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Για τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε περισσότερα του ενός συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα, τα ιδρύματα εισαγωγής δύνανται να αποδώσουν διαφορετικούς συντελεστές για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. καθενός εξ’ αυτών, οι οποίοι βρίσκονται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής που έχει καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Για τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή περισσότερα ειδικά μαθήματα με δυνατότητα επιλογής των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, τα ιδρύματα εισαγωγής αποδίδουν έναν (1) συντελεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής, ο οποίος βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής
που έχει καθοριστεί με την ανωτέρω υπουργική απόφαση.

Επισημαίνεται ότι για τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα ιδρύματα εισαγωγής δύνανται να αποδίδουν διαφορετικό συντελεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, και διαφορετικό συντελεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής α) της Ε.Β.Ε. ανά σχολή και β) της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εκδόθηκαν: α) η αριθμ. Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 (Β΄ 774) υπουργική απόφαση με την οποία καθορίστηκαν η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του Συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων καθώς και η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του Συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (πανελλαδικές 2021) και εφεξής και β) η αριθμ. Φ.251/53234/Α5/13- 5-2021 (Β΄ 1930) υπουργική απόφαση με τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών  εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού.

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Β.Ε.α) Υπολογισμός της Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματοςή εισαγωγικής κατεύθυνσης:Η Ε.Β.Ε. της σχολής τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με την παρ. 3.β) Υπολογισμός της Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση:Η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με την παρ. 3. γ) Κοινά στοιχεία υπολογισμού α) της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και β) της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων:γα) Οι Ε.Β.Ε. που προκύπτουν σύμφωνα με τις διαδικασίες των περ. α ́ και β ́ στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.γβ) Κατά τον υπολογισμό των Ε.Β.Ε. των περ. α ́ και β ́ δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.3.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ (Μ.Ο.) ΤΩΝ Μ.Ο. ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ α) Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες ΔΕΝπροϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες:

 

2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Β.Ε.

α) Υπολογισμός της Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματοςή εισαγωγικής κατεύθυνσης:Η Ε.Β.Ε. της σχολής τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με την παρ. 3.β) Υπολογισμός της Ε.Β.Ε. ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση:Η Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συντελεστή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον μέσο όρο των βαθμολογικών επιδόσεων στο ειδικό μάθημα ή τα ειδικά μαθήματα ή τις πρακτικές δοκιμασίες, σύμφωνα με την παρ. 3. γ) Κοινά στοιχεία υπολογισμού α) της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και β) της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων:γα) Οι Ε.Β.Ε. που προκύπτουν σύμφωνα με τις διαδικασίες των περ. α ́ και β ́ στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.γβ) Κατά τον υπολογισμό των Ε.Β.Ε. των περ. α ́ και β ́ δεν λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.

3.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ  ΤΩΝ Μ.Ο. ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

α) Μ.Ο. των Μ.Ο. των βαθμολογικών επιδόσεων για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. των , τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες ΔΕΝπροϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες:

 

αα) Σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, οι οποίες είναι προσβάσιμες από ένα (1) επιστημονικό πεδίο η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ., από τον Μ.Ο. των M.O. των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα (M1, M2, M3, M4)του , με την επιφύλαξη της περ. β ́ της παρ. 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

 

Μ.Ο. των Μ.Ο.των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα M1, M2, M3, M4 = M.O.M1 + M.O.M2 + M.O.M3 + M.O.M44

Ε.Β.Ε. Τμήματος= (Μ.Ο. των Μ.Ο. στα M1, M2, M3, M4) x Συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος