|Τα των , , αναμένεται να γίνει την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2019. Οι θα πρέπει να δώσουν στη διαδικασία συμπλήρωσης του τους δελτίου, καθώς φέτος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα και σε νέα τμήματα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι των φετινών θα πρέπει να υποβάλουν το έως την Δευτέρα 15 Ιουλίου. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τη τους είτε από το σχολείο που έδωσαν εξετάσεις, είτε από την ιστοσελίδα του υπουργείου.

Όσοι κάνουν από την επόμενη εβδομάδα το θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η πορεία των βάσεων επηρεάζεται από τις προτιμήσεις των υποψηφίων – παράγοντας που παραμένει άγνωστος. Επίσης, φέτος υπάρχουν πολλά νέα τμήματα στο μηχανογραφικό, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τις εκτιμήσεις, καθώς δεν γνωρίζουμε εάν οι υποψήφιοι θα τα προτιμήσουν ή θα φοβηθούν να τα «σημειώσουν» στο μηχανογραφικό τους.

Τις επόμενες μέρες, και αφού πρώτα δοθούν στο υπουργείο και τα στατικά των επιδόσεων των όλων των υποψηφίων στις εξετάσεις, θα μπορούν να γίνουν ασφαλέστερες προβλέψεις για το πην πορεία των φετινών βάσεων στα πανεπιστημιακά τμήματα.

Πώς μπορείτε να δείτε τα σας

Όσοι πιστεύουν ότι αδικήθηκαν στη βαθμολογία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα γραπτά τους. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει τον Σεπτέμβριο να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου υπάγεται το σχολείο στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή e-παράβολο, στην κατηγορία «Επίδειξη γραπτών δοκιμίων » με κωδικό «1390» (ποσού 80 ευρώ) για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών γραπτών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών δοκιμίων τους με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων. Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου στη Διεύθυνση όπου υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα ε το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.

Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του γραπτού δοκιμιού του και να κρατήσει, εφόσον το επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του γραπτού (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.ά.), καθώς και η παραλαβή από τον υποψήφιο της φωτοτυπίας του γραπτού δοκιμίου ή μέρους του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρών ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης ΔΕ ή του Γραφείου ΔΕ ή ΕΕ, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση της όλης διαδικασίας. Εφ΄ όσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μπορεί να γίνεται ταυτόχρονη επίδειξη γραπτών δοκιμίων σε περισσότερους του ενός υποψηφίους, παρουσία του ίδιου αρμόδιου υπαλλήλου.

Μετά τη λήξη της επίδειξης, ο υποψήφιος υπογράφει στην αίτηση που έχει υποβάλει ότι έλαβε γνώση του γραπτού του τη συγκεκριμένη ημερομηνία και του επιστρέφεται η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο, καθώς και το κινητό του τηλέφωνο. Μετά τη λήξη της προθεσμίας επίδειξης των φωτοτυπιών των γραπτών δοκιμίων συντάσσεται πρακτικό και καταστρέφονται οι φωτοτυπίες των γραπτών δοκιμίων.