| Σήμερα,  Παρασκευή 29/3 λήγει η προθεσμία για τις  – δηλώσεις για τις 2019 – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Οι που θέλουν να λάβουν µέρος στις θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική αίτηση-δήλωση. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ξέρουν ότι η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη και η προθεσµία αποκλειστική. Αυτό σηµαίνει ότι µετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καµία αίτηση-δήλωση και φυσικά ο υποψήφιος δεν θα µπορεί να λάβει µέρος στις .

Οι υποψήφιοι µπορούν να προµηθευτούν τη δήλωση από το σχολείο τους ή από το ∆ιαδίκτυο, καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν σε κάθε κατηγορία υποψηφίου ( ή , µαθητής ή απόφοιτος).

Δείτε τις τελευταίες από την Ελλάδα για την Παιδεία και τα νέα της επικαιρότητας στο
Στην ίδια (20-29 Μαρτίου) οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τα τρία Μουσικά Τµήµατα µε τη νέα διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων) εκτός από την αίτηση-δήλωση για τις υποβάλλουν και σχετική αίτηση υπεύθυνη δήλωση για τα συγκεκριµένα Μουσικά Τµήµατα.

Οσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις , τις Αστυνοµικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, τις Σχολές του Λιµενικού Σώµατος και τις Σχολές της Ακαδηµίας του Εµπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στον Στρατό, στην Αστυνοµία, στην Πυροσβεστική, στο Λιµενικό ή στο Εµπορικό Ναυτικό, σε χρονικό διάστηµα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρµόδια υπουργεία, και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνοµικά Τµήµατα, την Πυροσβεστική και τις κατά τόπους λιµενικές αρχές αντίστοιχα.

Δείτε τις τελευταίες από την Ελλάδα για την Παιδεία και τα νέα της επικαιρότητας στο

Από φέτος σχολές του Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής εντάχθηκαν στο σύστηµα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και συγκεκριµένα η Σχολή ∆οκίµων Λιµενοφυλάκων και η Σχολή ∆οκίµων Σηµαιοφόρων για τους υποψηφίους των και η Σχολή ∆οκίµων Λιµενοφυλάκων για τους υποψηφίους των . Οι υποψήφιοι µπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε αυτές είτε µε νέα εξέταση το 2019 είτε χωρίς νέα εξέταση το 2019 (για το 10% των θέσεων).

Οσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα και θα συµµετάσχουν φέτος στις , πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυµία τους για τα ΤΕΦΑΑ ώστε να συµµετάσχουν και στις πρακτικές δοκιµασίες (υγειονοµική εξέταση και αγωνίσµατα).

Υποψήφιοι για το των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) µπορούν να είναι µόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2017 ή το 2018 (µε τα ηµερήσια ΓΕΛ ή µε τα ηµερήσια ΕΠΑΛ). Οσοι επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων δεν θα υποβάλουν την αίτηση-δήλωση του Μαρτίου, αλλά απευθείας δελτίο. Οι υποψήφιοι για το 10% των ΓΕΛ έτους 2017 θα συµπληρώσουν µηχανογραφικό δελτίο µε πέντε επιστηµονικά πεδία.

Δείτε τις τελευταίες από την Ελλάδα για την Παιδεία και τα νέα της επικαιρότητας στο