| Σε συνέχεια της έκδοσης του ν. 4610/07.05.2019 (ΦΕΚ 70Α΄) με θέμα «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

και σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σας διευκρινίζουμε ότι στις περιπτώσεις όπου αναφέρεται ότι «οι μαθητές/τριες εξετάζονται σε όλα τα Γενικής Παιδείας ή/ και Ειδικότητας» εννοείται το σύνολο των μαθημάτων, είτε αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα» είτε ως «μη εξεταζόμενα».