: Τα του μαθήματος Ομάδας Προσανατολισμού των προκάλεσαν έντονη ανησυχία σε υποψηφίους και γονείς και προβληματισμό σε συναδέλφους σχετικά με τη βαθμολόγηση δυο θεμάτων. Σεβόμενη τις ανησυχίες και τον προβληματισμό όλων, και δεδομένων των απαντήσεών μου στην ιστοσελίδα του Ομίλου των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς αποσαφηνίζω ότι:

Νότα Λαζαράκη

Βιολόγος – Συγγραφέας

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Φροντιστηρίων Πουκαμισάς

 

Α. οι που οφείλουμε να ζητήσουμε από τους υποψηφίους πρέπει να απορρέουν από την ύλη του σχολικού βιβλίου και να μην στηρίζονται σε ευρύτερες γνώσεις από πανεπιστημιακά ή άλλα συγγράμματα.

Β. κάθε επιστημονικώς τεκμηριωμένη απάντηση πρέπει  να αξιολογείται ως ορθή.

Οι απαντήσεις που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα μας είναι ακριβώς αυτές που προκύπτουν από την εξεταστέα ύλη. Ωστόσο δύο σημεία του διαγωνίσματος (το θέμα Α4 και το θέμα Γ2) επιδέχονται και άλλης απάντησης, ανεξάρτητης τόσο της θεωρίας του σχολικού βιβλίου της Γ΄ Λυκείου όσο και των γνώσεων που έχει αποκτήσει ο υποψήφιος από το μάθημα της Βιολογίας προηγούμενων τάξεων.

Δεν είναι όμως λογικό να τιμωρούμε βαθμολογικά τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερα από όσα απαιτούνται ή να τιμωρούμε εκείνον που δεν γνωρίζει ύλη εκτός της εξεταστέας!

Για τον λόγο αυτό, κρίνω ότι στα επίμαχα θέματα πρέπει να εκληφθούν ως ορθές δύο απαντήσεις.