: – Αφαιρέθηκε το χωρίο που αφορούσε τη διαγωγή: δ. Να έχουν , τουλάχιστον .  Το δ. πλέον αφορά τα σχετικά με τη Σχολή Ικάρων. Επίσης στο παράρτημα με τα ΣΤ πρώτα αναφέρονταν:

Στο νέο παράρτημα ορίζεται για τη βεβαίωση του Λυκειάρχη:

β. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου, εφόσον έχουν αποφοιτήσει την παρελθούσα εκπαιδευτική περίοδο και παλαιότερα.

Όσοι αποφοιτούν την παρούσα εκπαιδευτική περίοδο, βεβαίωση του Λυκειάρχη ότι είναι μαθητές της Γ’ Λυκείου. (Υπόδειγμα «4»).

Εφόσον ο Λυκειάρχης αρνηθεί την έκδοση αυτής της βεβαιώσεως, θα αναφέρεται αυτό σε ιδιαίτερη υπεύθυνη δήλωση που θα υπογράφεται από τον ενήλικο υποψήφιο ή για τον ανήλικο από τον ασκούντα ή τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία θεωρούμενου του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ.