– 5% –  Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης υποψηφίων με για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό .

Β. Έργο της Επιτροπής θα είναι:
1) Η εξέταση ενστάσεων κατά των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τις επταμελείς επιτροπές των αρμοδίων Νοσοκομείων. [Αρ. Φ.151/180552/Α5/31-10-2017 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της αρ. Φ.151/17897/Β6/ 07-02-2014 (ΦΕΚ 358/τ.Β´/14-02-2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα “Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση”», όπως τροποποιήθηκε με την Φ.151/35408/Α5/2017 (ΦΕΚ683/τ.Β´/2017) όμοια].

2) Η εξέταση τυχόν εκπρόθεσμων αιτήσεων προς τις επταμελείς επιτροπές των Νοσοκομείων.
3) Η διατύπωση εξατομικευμένης κρίσης για τις περιπτώσεις που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017.

Γ. Η Επιτροπή έχει δικαίωμα προκειμένου να εξετάσει τα αιτήματα των υποψηφίων να ζητά σχετικά συμπληρωματικά στοιχεία αν το κρίνει αναγκαίο.

Δ. Η Επιτροπή μπορεί να απευθύνεται σε ειδικούς εισηγητές για γνωμοδότηση διά μέσου της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κε.Σ.Υ.

Ε. Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Επιτροπής θα υποβάλλονται για περαιτέρω έγκριση στην Εκτελεστική Επιτροπή του Κε.Σ.Υ.

ΣΤ. Τα αιτήματα θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή από τις γραμματείες των επταμελών επιτροπών.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η θητεία της Επιτροπής, αρχόμενη από την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, θα είναι για δύο (2) έτη.