: Οι αιτήσεις  για παροχή , ύψους 180 ευρώ θα κλείσουν στις 18 Σεπτεμβρίου. Τα τελικά αποτελέσματα των δικαιούχων των επιταγών ύψους 180 ευρώ, των παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ, θα ανακοινωθούν στις 29 Σεπτεμβρίου και αφορά 15.000 παιδιά.

ΕΕΤΑΑ –

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ ή στο paidikoi.eetaa.gr (Πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»).

Η διαπίστευση για την υποβολή της γίνεται με τη χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet) αποκλειστικά της αιτούσας και όχι με τους κωδικούς του/τηςσυζύγου/συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης ή άλλου προσώπου.Ως εκ τούτου, η αιτούσα θα πρέπει ναγνωρίζει τους προσωπικούς της κωδικούς TaxisNet(username, password).

Αίτηση από άνδρα γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσειςπου είναι:α) χήροςήβ) κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειαςπαιδιού.Εφεξής όπου γίνεται αναφορά σε «αιτούσα»/«μητέρα», νοούνται αντιστοίχως και: α) άνδρες που βρίσκονται σε χηρείαβ) γυναίκες και άνδρες στις/στους οποίες/-ους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια.

Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη ή με σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται επίσης και η συναίνεση του ετέρου μέλους(συζύγου/συντρόφου)για τη χρήσηοικονομικών του στοιχείωνστον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Ησυναίνεση του ετέρου μέλους γίνεται μέσω της ίδιας εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων» με τη χρήση των δικών του κωδικών-διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet).

Η ΕΕΤΑΑ διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔγια την άντληση στοιχείων και δικαιολογητικών από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του Μητρώου Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ, της ΗΔΙΚΑ ΑΕκ.λπ.Αν η άντληση των στοιχείων μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή αν υπάρχειδιαφωνία με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, η αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).Η διαδικασία της επισύναψης δικαιολογητικού ακολουθείται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεπαφή για την άντλησή του π.χ. πιστοποιητικά για τις αλλοδαπές ή τα Άτομα με Αναπηρία.Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσαόταν επιλεγείη«Οριστική υποβολή αίτησης».

Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους της αιτούσας.Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).Αναλυτικές πληροφορίες αναγράφονταιστην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (υπ’Αρ. Πρωτ.11693/03.09.2020)στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑΑΕwww.eetaa.grή στο paidikoi.eetaa.gr

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α) Αίτηση: Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet(της αιτούσας)Αιτούσα ΓυναίκαΑιτών Άνδρας(χήρος ή κάτοχος δικαστικήςαπόφασης επιμέλειαςπαιδιού)

Β) Συναίνεση ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου): Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet(τουετέρου μέλους)ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΔιεπαφές Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται στην αίτηση θα συμπληρώνονται αυτόματα από τις διεπαφές μέσω του ΚΕΔ. Στην περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία ή μη άντλησης στοιχείων λόγω μη ταυτοποίησης,συμπληρώστε τα στοιχείακαι επισυνάψτε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Διεπαφή Μητρώο Πολιτών: Επιστρέφονταιη Οικογενειακή κατάσταση και τα παιδιά της αιτούσας.Η οικογενειακή κατάσταση προκύπτειαπό την οικογενειακή μερίδα όπου η αιτούσα έχει κανονική ενεργή εγγραφή. Ενδέχεται να υπάρχουν λάθη λόγωατελών ή λανθασμένων δεδομένων στο Δημοτολόγιο.Επιλέξτε την τρέχουσα οικογενειακή σας κατάσταση από τη λίστα Οικογενειακή κατάσταση της αιτούσας.Τα Παιδιά της αιτούσαςπροκύπτουν από όλες τις οικογενειακές μερίδες όπου εμφανίζεται η αιτούσα.

Σε περίπτωση που κάποιο παιδί εμφανίζεται σε παραπάνω μερίδες με κάποιο διαφορετικό στοιχείο (π.χ. ημ/νία Γέννησης ή Όνομα), τότε θα εμφανίζεται πολλαπλές φορές στην λίστα αποτελεσμάτων.Παρακαλούμε διαγράψτε τις περιττές εγγραφέςή προσθέστε το/τα παιδί/παιδιάσας και τα εξαρτώμενα μέλη με τα σωστά στοιχεία. Στην λίστα πρέπει να εμφανίζονται όλατα παιδιά της αιτούσας (και τα εξαρτώμενα μέλη). Από τη λίστα των παιδιών επιλέξτε για ποιόπαιδί/παιδιά υποβάλλεται η αίτηση.Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η επισύναψη του/των Πιστοποιητικών Οικογενειακής κατάστασης, στα οποία αναφέρονται τα παιδιά.

Διεπαφές για την Απασχόληση: Επιστρέφονται στοιχείααπό το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίουγια τους Μόνιμους/Αορίστου χρόνου, από την Εργάνηγια τους Μισθωτούς εκτός Δημοσίου και τον ΟΑΕΔ για την ανεργία. Στην παρούσα πρόσκληση δεν συμμετέχουν άνεργες.Επιλέξτε από την λίστα Απασχόληση.Σε περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία επισυνάψτε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Διεπαφή ΑΑΔΕ: Επιστρέφονται τα εισοδήματα της αιτούσας.Στην περίπτωση που είστε έγγαμη ή με σύμφωνο συμβίωσης επιστρέφεται και το ΑΦΜ του ετέρου μέλους –εάν δεν είναι συνδεδεμένα απαιτείται η συμπλήρωση του ΑΦΜ του ετέρου μέλους.Τα εισοδήματα του ετέρουμέλους αντλούνται μόνο μετά την Συναίνεση του (από την αρχική σελίδα της εφαρμογής και την επιλογή «Συναίνεση»).Για τα εισοδήματα της αιτούσας (και του ετέρου μέλους) δεναπαιτείται επισύναψη δικαιολογητικών

 

Λειτουργίες εφαρμογής

Επιλογή «Αποθήκευση»: Αποθηκεύστε όσο συχνά επιθυμείτε τα στοιχεία της αιτούσας και τα στοιχεία του/των παιδιού/παιδιών.

Μηνύματα σφαλμάτων: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων ή εσφαλμένης εισαγωγής εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων. Φροντίστε να συμπληρώσετε σωστά την αίτηση ώστε αυτά να απαλειφθούν.

Στην ενότητα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ δείτετα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης.Επιλέξτε«Επισύναψη δικαιολογητικού»και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Όταν είστε έτοιμες για την οριστική υποβολή της αίτησης, μεταβείτε στην ενότηταΥΠΟΒΟΛΗ.oΕπιλέξτε την επιλογή «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης».

Επιλέξτε την επιλογή «Οριστική υποβολή αίτησης».

Οι επιλογές αυτές παραμένουν απενεργοποιημένες όσο στα στοιχεία της αίτησης (της αιτούσας και παιδιού/παιδιών) υπάρχουν μηνύματα σφαλμάτων.oΑν είστε Έγγαμη ή Με Σύμφωνο Συμβίωσης απαιτείται η «Συναίνεση ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου). Το έτερο μέλος (σύζυγος/σύντροφος) πρέπει να μπει στην εφαρμογή να επιλέξει στην αρχική σελίδα τηνεπιλογή «Συναίνεση» και να συνεχίσει δίνοντας τους δικούς του κωδικούς TaxisNet.

Η «Οριστική υποβολή αίτησης» παραμένει απενεργοποιημένη όσο δεν υπάρχει συναίνεση του ετέρου μέλους.oΗ αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσα όταν επιλεγεί η «Οριστική υποβολή αίτησης». Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους σας.

Επιλογή «Εκτύπωση αίτησης»: Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που έχετε υποβάλει την αίτηση («Οριστική υποβολή αίτησης»). Η εκτύπωση της αίτησης γίνεται μόνο για δική σας χρήση.

Διόρθωση στοιχείων αίτησης: Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αλλαγές στα στοιχεία της αίτησηςγια περιορισμένο αριθμό διορθώσεων.oΕπιλέξτε την επιλογή «Διόρθωση στοιχείων αίτησης».

Διορθώστε τα στοιχεία που είναι λανθασμένα, και επαναλάβετε την διαδικασία οριστικοποίησης.oΠΡΟΣΟΧΗ!Ηλεκτρονική αίτησηπου δεν είναι οριστικοποιημένη έως τη λήξη της προθεσμίας εκλαμβάνεται ως μη υποβληθείσααίτηση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη προηγούμενων οριστικοποιημένωναιτήσεων.

Παλαιά, μη υποστηριζόμενα, λειτουργικά συστήματα (π.χ.Windows XP) ή παλαιές εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην υποβολή της αίτησης. Φροντίστε να έχετε τελευταίες εκδόσεις φυλλομετρητών.

Γιαοποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε e-mailστη διεύθυνση:[email protected]

 

Ακολουθεί περιγραφή όλων των στοιχείων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης, ανεξάρτητα από το αν κάποια από αυτά θα αντλούνται από διεπαφές και δεν θα απαιτείται η επισύναψη του αντίστοιχου δικαιολογητικού.

Δείτε αναλυτικά

Για την αίτηση, πατήστε

Διαβάστε ακόμη: