: Αιτήσεις, προθεσμίες, δικαιολογητικά για τις υποψήφιες δικαιούχους. Πότε ανακοινώνονται από την τα αποτελέσματα για τους 2020-2021

Οι συμμετοχής υποβάλλονται, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 17/ 7/2020 – 05/8/2020 . Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 05/8/2020 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα.

Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.
Τα προσωρινά αποτελέσματα για τους παιδικούς σταθμους ΕΣΠΑ  Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν  από την ΕΕΤΑΑ όπως κάθε χρόνο μία βδομάδα μετά την καταληκτική ημερομηνία, γύρω στις 12/8 ενώ θα δοθούν παραδοσιακά λίγες μέρες για τις ενστάσεις και μία βδομάδα μετά δηλαδή στις 20 Αυγούστου τα οριστικά αποτελέσματα για τους παιδικους σταθμούς ΕΣΠΑ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν :

– Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
– Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία,
– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.

που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις στο eetaa.gr - Τι πρέπει να ξέρετε

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, έχουν
α) οι εργαζόμενες στην Ελλάδα, που είναι μισθωτές πλήρους ή μερικής απασχόλησης, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή αυτοαπασχολούμενες ή εργόσημο ή άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης και
β) οι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στην παρούσα Πρόσκληση, oι τακτικοί και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τις κατηγορίες των θέσεων Β3 και Δ του Άρθρου 3 της παρούσας.

ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτούσες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

να είναι εργαζόμενες ή να είναι άνεργες

να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα, τις

27.000€ έως δύο (2) παιδιά,

30.000€ για τρία (3) παιδιά,

33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις

36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω. Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα μεΑ , ανεξαρτήτως ηλικίας.

να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις παρακάτω κατηγορίες

Δομών:

Κατηγορίες Δομών

Περιγραφή Θέσεων

Βρεφικοί σταθμοί

για βρέφη από 2 ή 8 ή 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2020),

Παιδικοί σταθμοί

για προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2020) μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)

Παιδικοί σταθμοί

Ολοκληρωμένης Φροντίδας

για προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.

Κέντρα Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

για παιδιά από 5 έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π. μεΑ.)

για παιδιά με αναπηρία, έφηβους και άτομα με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία.

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας, όλων των κατηγοριών δομών, θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της αιτούσας στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπ. Οικονομικών του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 – 31/12/2019).

Στο συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και των δύο (2) συζύγων/μερών, καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος, λαμβάνονται υπόψη:

το συνολικό δηλωθέν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο μερών/συζύγων
το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων

iii. το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, όπως αυτό αποτυπώνεται στην 5η γραμμή του πεδίου Γ.2. Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλεγγύης της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) για το Φορολογικό Έτος 2019, καθώς και

τα εισοδήματα που εξαιρούνται της Εισφοράς Αλληλεγγύης (κωδικοί 617 & 618).
ο φόρος που καταβλήθηκε αφαιρείται από τα εισοδήματα στις περιπτώσεις: α. υπολογισμού ορίου εισοδήματος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα β. υπολογισμού μοριοδότησης.

Εξαιρούνται προϋποθέσεων συμμετοχής:

α) αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή/και εργασιακής σχέσης, της οικογενειακής κατάστασης λαμβάνουν voucher οι αιτούσες, μόνο για την κατηγορία θέσης Β3 (Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών) των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας), και την κατηγορία θέσης Δ (Παιδιά με αναπηρία και άτομα με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία ) των Κ.Δ.Α.Π. μεΑ.

β) αναφορικά μόνο ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση, και λαμβάνουν voucher, οι αιτούσες που είναι ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), οι οποίες είναι μισθωτές πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου είτε οι εργαζόμενες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, όταν αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς (Κατηγορία θέσης Α1, Α2, Β1, Β2) ή για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Βήμα - βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

5.1 Διαδικασία υποβολής

«Αίτησης Συμμετοχής – Δήλωσης» – Όροι συμμετοχής Κάθε ενδιαφερόμενη για να συμμετάσχει στην παρούσα Δράση, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση”, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») και σύμφωνα με τις οδηγίες, που θα αναρτηθούν. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet), αποκλειστικά της αιτούσας. Η χρήση των ίδιων κωδικών θα απαιτείται και για την πρόσβαση στις ειδικές εφαρμογές οποιασδήποτε άλλης ενέργειας (υποβολή ένστασης, ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αίτησης/ένστασης, λήψη voucher, κ.ά.). Ειδικότερα:

Κάθε ενδιαφερόμενη μπορεί να υποβάλει μια (1) και μοναδική αίτηση.

Η αίτηση υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και η συμπλήρωση των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή αφορά μόνο την αιτούσα.

Με την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής – Δήλωση», οι αιτούσες δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων, διαδικασιών και στοιχείων συμμετοχής, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση και ιδίως το Άρθρο 12 που αναφέρεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη ή με σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται επίσης και η συναίνεση του ετέρου μέλους για τη χρήση οικονομικών του στοιχείων στον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Η συναίνεση του ετέρου μέλους γίνεται μέσω της ίδιας εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων» με τη χρήση των δικών του κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί taxisnet).

Οι αιτούσες θα πρέπει να διατηρούν το οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό, που αφορά στην υποβολή της αίτησής τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα αντλήσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. από πληροφοριακά συστήματα (Μητρώο Πολιτών, Α.Α.Δ.Ε., ΕΡΓΑΝΗ, Ο.Α.Ε.Δ., Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. κ.λπ.) της Δημόσιας Διοίκησης μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην περίπτωση που η άντληση στοιχείων των δικαιολογητικών μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή στην περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, η αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).

Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή/και να καταταγούν οι υποβληθείσες αιτήσεις κατά τη σειρά μοριοδότησης του Άρθρου 8 της σχετικής Κ.Υ.Α., θα περιγράφονται στις οδηγίες που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. («Οδηγίες Αίτησης – απαιτούμενα δικαιολογητικά»). Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).

5.2. Προθεσμίες υποβολής

«Αίτησης Συμμετοχής – Δήλωσης» Οι Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, κατά το χρονικό διάστημα από 17/ 7/2020 – 05/8/2020 . Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 05/8/2020 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα. Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

5.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της Πρόσκλησης. Ειδικότερα, στην περίπτωση που η αιτούσα

είναι αλλοδαπή και η χώρα καταγωγής της δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε απαιτείται οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο επίσημο έγγραφο μεταφρασμένο (εάν δεν είναι στην ελληνική), που να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση. Για αλλοδαπή τρίτων χωρών, εκτός Ε.Ε., απαιτείται άδεια διαμονής σε ισχύ, και σε περίπτωση λήξης της, αντίγραφο της αίτησης ανανέωσής της.

είναι πολίτης της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών και υποβάλει δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, απαιτείται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από την εκάστοτε αρμόδια αρχή.

είναι ανύπαντρη μητέρα και το παιδί δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται η υποβολή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού.

είναι χήρα, και η χηρεία δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται και η υποβολή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του συζύγου.

είναι διαζευγμένη, και η διάζευξη δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή στο έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1), απαιτείται η υποβολή αντίγραφου δικαστικής απόφασης για τη λύση του γάμου.

είναι σε διάσταση, απαιτείται το έντυπο μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. (Μ1).

είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου.

δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού της, την αίτηση την υποβάλει το άτομο στο οποίο έχει παραχωρηθεί η επιμέλεια με δικαστική απόφαση και απαιτείται η υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού.

έχει έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης (Αντί «συζύγων»), απαιτείται η υποβολή του.

Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το φορολογικό έτος 2019 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 έως 31/12/2019). Επισημαίνεται ότι ,

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ενδιαφερόμενες, που έχουν συνολικό οικογενειακό δηλωθέν ετήσιο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 36.000€, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 2 της παρούσας.

Εκκαθαριστικό σημείωμα οποιουδήποτε άλλου έτους δεν είναι αποδεκτό και συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.

Στην περίπτωση που η αιτούσα έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση για το έτος 2019 , αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί η εκκαθάρισή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) /taxisnet, θα πρέπει να υποβάλει το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2018 με την υποχρέωση, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, να υποβάλει το εκκαθαριστικό σημείωμα του έτους 2019 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Για την επιτάχυνση της εκκαθάρισης θα πρέπει η αιτούσα να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Α.Α.Δ.Ε. για να εκκαθαριστεί η δήλωσή της λόγω συμμετοχής της στο πρόγραμμα.

Τα στοιχεία των ωφελούμενων δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες κατά το εσωτερικό και ενωσιακό δίκαιο εποπτικές της υλοποίησης και εν γένει ελεγκτικές αρχές. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ωφελούμενων θα αποθηκευτούν για το χρονικό διάστημα που τυγχάνει απαραίτητο για την υλοποίηση του σκοπού της Δράσης, αρχικά για τον προσδιορισμό κατάταξής τους και ακολούθως για τους σκοπούς αξιολόγησης και άσκησης ελέγχου ως προς την εν λόγω υλοποίηση. 3. Δικαιολογητικά απασχόλησης & ανεργίας α. Δικαιολογητικά απασχόλησης

Εάν, η αιτούσα είναι μισθωτή : o Βεβαίωση εργοδότη (σφραγίδα & υπογραφή), η οποία θα φέρει υποχρεωτικά ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης και από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόλησή της, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης o Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης (με Υ.Δ. του νόμιμου εκπροσώπου εάν έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της εταιρείας ή του εργοδότη).

Εάν, η αιτούσα εργάζεται με εργόσημο (περιστασιακή απασχόληση): o Βεβαίωση εργοδότη, υπογεγραμμένη από την οποία θα προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόλησή της και o Εργόσημο (αντίγραφο αυτού και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα του τελευταίου 12μηνου, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών) Ή o Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

 

Εάν, η αιτούσα εργάζεται με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης α) Τίτλοι κτήσης: Αντίγραφο Σύμβασης με έναν – τουλάχιστον – εκ των εργοδοτών, εντός του τελευταίου έτους ή /και Αντίγραφο Δήλωσης – Βεβαίωσης Απογραφής στο Ενιαίο Μητρώο στο ΕΦΚΑ. β) Σύμβαση με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών: Αντίγραφο σύμβασης με έναν – τουλάχιστον – εκ των εργοδοτών ή /και Απογραφικό δελτίο προς το Ενιαίο Μητρώο στο ΕΦΚΑ. Επισημαίνεται ότι, για τις/τους εργάτριες/τες γης (ασφαλισμένοι Ε.Φ.Κ.Α. – Ο.Γ.Α.), απαιτείται βεβαίωση εργοδότη και βεβαίωση του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ο.Γ.Α.), του τελευταίου τριμήνου που να αποδεικνύεται εργασία τουλάχιστον δύο (2) μηνών.

Εάν, η αιτούσα είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα (ατομική επιχείρηση) o Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ o Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή πρόσφατη Ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ΚΑΙ o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

Εάν, η αιτούσα συμμετέχει σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή I.K.E. ή Ε.Π.Ε. ή ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. :

o Το αρχικό καταστατικό (σε περίπτωση μεταβολών τελευταία τροποποίηση αυτού) o Πιστοποιητικό περί μη λύσης από το ΓΕΜΗ. o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος. o Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές ή πρόσφατη ειδοποίηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών o Σε περίπτωση εταίρου Ι.Κ.Ε., Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της εταιρείας ΙΚΕ ότι η ενδιαφερόμενη απασχολείται κανονικά στην επιχείρηση. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση Α.Ε. δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα έμμισθα μέλη (Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος).

Εάν η αιτούσα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι η ενδιαφερόμενη είναι άμεσα ασφαλισμένη, και, εάν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές, την πρόσφατη ειδοποίηση του ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.

β. Δικαιολογητικά ανεργίας

Εάν, η αιτούσα είναι άνεργη ή έχει σύζυγο ή σύντροφο (σύμφωνο συμβίωσης) άνεργο, αντίστοιχα υποβάλει το Δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ή αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας, ή βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας, ή, όταν αφορά σε ειδικά ταμεία, άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να βεβαιώνει την ανεργία. γ. Δικαιολογητικά αναπηρίας Εάν, η η αιτούσα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή/και ο σύζυγος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: απαιτείται

Αντίγραφο Βεβαίωσης Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) με τη χρονική διάρκεια ισχύος και το ποσοστό αναπηρίας, ή Απόφαση Α’ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Νομαρχίας, Περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/2011 με ισχύ επ’ αόριστον, ή αντίγραφο της αίτησης του δικαιούχου προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, στην περίπτωση που η γνωμάτευση έληξε.

Δείτε αναλυτικά όλη την πρόσκληση 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της   ή στο paidikoi.eetaa.gr(«Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»).Η διαπίστευση για την υποβολή της αίτησης γίνεται με τη χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet) αποκλειστικά της αιτούσας και όχι με τους κωδικούς του/τηςσυζύγου/συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης ή άλλου προσώπου.

Ως εκ τούτου, η αιτούσα θα πρέπει ναγνωρίζει τους προσωπικούς της κωδικούς TaxisNet(username, password).Αίτηση από άνδρα γίνεται δεκτή μόνο στις περιπτώσειςπου είναι:α) χήροςήβ) κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή Ατόμουμε Αναπηρία (ΑμεΑ).Εφεξής όπου γίνεται αναφορά σε «αιτούσα»/«μητέρα», νοούνται αντιστοίχως και:

α) άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία

β) γυναίκες και άνδρες στις/στους οποίες/-ους έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια/συμπαράσταση παιδιού ή Ατόμου με Αναπηρία (ΑμεΑ).Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι έγγαμη ή με σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται επίσης και η συναίνεση του ετέρου μέλους(συζύγου/συντρόφου)για τη χρήσηοικονομικών του στοιχείωνστον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος.

Η συναίνεση του ετέρου μέλουςγίνεται μέσω της ίδιας εφαρμογής «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων» με τη χρήση των δικών του κωδικών-διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TaxisNet).

Η διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ) της ΓΓΠΣΔΔγια την άντληση στοιχείων και δικαιολογητικών από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του Μητρώου Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ, της ΗΔΙΚΑ ΑΕκ.λπ.Αν η άντληση των στοιχείων μέσω των διεπαφών δεν καταστεί δυνατή π.χ. λόγω μη ταυτοποίησης ή αν υπάρχειδιαφωνία με τα επιστρεφόμενα στοιχεία, η αιτούσα υποβάλλει μέσω της εφαρμογής τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).Η διαδικασία της επισύναψης δικαιολογητικού ακολουθείται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεπαφή για την άντλησή του π.χ. πιστοποιητικά για τις αλλοδαπές ή τα Άτομα με Αναπηρία.Η αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσαόταν επιλεγείη«Οριστική υποβολή αίτησης».Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους της αιτούσας.Δεν γίνονται αποδεκτές και δεν εξετάζονται αιτήσεις που αποστέλλονται με mail ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier).Αναλυτικές πληροφορίες αναγράφονταιστην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (υπ’Αρ. Πρωτ.9549/16.7.2020)στον ιστότοπο τηςΕΕΤΑΑΑΕwww.eetaa.grή στο paidikoi.eetaa.gr

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Α) Αίτηση: Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet(της αιτούσας)Αιτούσα ΓυναίκαΑιτών Άνδρας(χήρος ή κάτοχος δικαστικήςαπόφασης επιμέλειας/συμπαράστασης παιδιού ή ΑμεΑ)

Β) Συναίνεση ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου): Είσοδος με διαπιστευτήρια TaxisNet(τουετέρου μέλους)ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πολλά από τα στοιχεία που απαιτούνται στην αίτηση θα συμπληρώνονται αυτόματα από τις διεπαφές μέσω του ΚΕΔ. Στην περίπτωση διαφωνίας με τα επιστρεφόμενα στοιχεία ή μη άντλησης στοιχείων λόγω μη ταυτοποίησης,συμπληρώστε τα αντίστοιχα στοιχεία.

Επιλογή «Αποθήκευση»: Αποθηκεύστε όσο συχνά επιθυμείτε τα στοιχεία της αιτούσας και τα στοιχεία του/των παιδιού/παιδιών.

Μηνύματα σφαλμάτων: Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης υποχρεωτικών στοιχείων ή εσφαλμένης εισαγωγής εμφανίζονται μηνύματα σφαλμάτων.Φροντίστε να συμπληρώσετε σωστά την αίτηση ώστε αυτά να απαλειφθούν.

Στην ενότητα δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης.Τα δικαιολογητικά που τα στοιχεία τους αντλούνται από διεπαφέςέχουν την ένδειξη «Δεν απαιτείταιεπισύναψη».Για τα υπόλοιπα επιλέξτε την επιλογή «Επισύναψη δικαιολογητικού».

Όταν είστε έτοιμες για την οριστική υποβολή της αίτησης, μεταβείτε στην ενότηταΥΠΟΒΟΛΗ.

Επιλέξτε την επιλογή «Αποδοχή όρων της πρόσκλησης».

Επιλέξτε την επιλογή «Οριστική υποβολή αίτησης».

Οι επιλογές αυτές παραμένουν απενεργοποιημένες όσο στα στοιχεία της αίτησης (της αιτούσας και παιδιού/παιδιών) υπάρχουν μηνύματα σφαλμάτων.oΑν είστε Έγγαμη ή Με Σύμφωνο Συμβίωσης απαιτείταιη επιλογή «Συναίνεση ετέρου μέλους (συζύγου/συντρόφου). Το έτερο μέλος (σύζυγος/σύντροφος) πρέπει να μπει στην εφαρμογή να επιλέξει στην αρχική σελίδα τηνεπιλογή «Συναίνεση» και να συνεχίσει δίνοντας τους δικούς του κωδικούς TaxisNet.

Η «Οριστική υποβολή αίτησης» παραμένει απενεργοποιημένη όσο δεν υπάρχει συναίνεση του ετέρου μέλους.oΗ αίτηση συμμετοχής ολοκληρώνεται και θεωρείται υποβληθείσα όταν επιλεγεί η «Οριστική υποβολή αίτησης». Δεν απαιτείται καμία άλλη ενέργεια εκ μέρους σας.

Επιλογή «Εκτύπωση αίτησης»: Η επιλογή αυτή ενεργοποιείται μόνο στην περίπτωση που έχετε υποβάλει την αίτηση («Οριστική υποβολή αίτησης»). Η εκτύπωση της αίτησης γίνεται μόνο για δική σας χρήση.

Διόρθωση στοιχείων αίτησης: Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, έχετε τη δυνατότητανα κάνετε αλλαγές στα στοιχεία της αίτησηςγια περιορισμένο αριθμό διορθώσεων.

Επιλέξτε την επιλογή «Διόρθωση στοιχείων αίτησης».

Διορθώστε τα στοιχεία που είναι λανθασμένα, και επαναλάβετε την διαδικασία οριστικοποίησης.oΠΡΟΣΟΧΗ!Ηλεκτρονική αίτησηπου δεν είναι οριστικοποιημένη έως τη λήξη της προθεσμίας εκλαμβάνεται ως μη υποβληθείσααίτηση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη προηγούμενων οριστικοποιημένωναιτήσεων.

Παλαιά, μη υποστηριζόμενα, λειτουργικά συστήματα (π.χ.Windows XP) ή παλαιές εκδόσεις φυλλομετρητών (browsers) μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην υποβολή της αίτησης. Φροντίστε να έχετε τελευταίες εκδόσεις φυλλομετρητών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να στείλετε e-mail στη διεύθυνση:[email protected]

Ακολουθεί περιγραφή όλων των στοιχείων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την συμπλήρωση της αίτησης, ανεξάρτητα από το αν κάποια από αυτά θα αντλούνται από διεπαφέςκαι δεν θα απαιτείται η επισύναψη του αντίστοιχου δικαιολογητικού.