21/4/2017
Επισημαίνεται από τον στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που διαθέτουν κλάδους που τους επιτρέπουν να απασχοληθούν και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης, ότι κατά την τρέχουσα διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πεδίο «ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΘΜΙΔΑΣ» ως βαθμίδα ενδιαφέροντος εμφανίζεται μόνο η Β/θμια.

Οι υποψήφιοι θα έχουν δικαίωμα επιλογής περιοχών που ανήκουν και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης, όταν τους δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη.
18/4/2017
Σχετικά με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν κατά την παρούσα χρονική στιγμή ως αναπληρωτές με πλήρες ωράριο στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση πρέπει να συμπληρώνουν στον φάκελο τους το πεδίο Δημόσιος Υπάλληλος το «ΝΑΙ» και κατόπιν στην στο σημείο που αναφέρεται η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου να επιλέγουν το «ορισμένου χρόνου». Το ανωτέρω πεδίο δεν συμπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με άλλη μορφή απασχόλησης ( Μειωμένου Ωραρίου ή Ωρομίσθιοι).