– Τι αναφέρει η πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για στο πλαίσιο των  1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023

Διαβάστε αναλυτικά τις ΟΔΗΓΙΕΣ:

1) Η παρούσα διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων διενεργείται εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο όπως άλλωστε προβλέπεται στην αριθμ. 33591/ΓΔ5/24032022 κ.υ.α. (Β ́1507) καιΠροκηρύξεις του ΑΣΕΠ με απευθείας μεταφόρτωση των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών από τους ίδιους τους υποψηφίους στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» στον ηλεκτρονικό φάκελό τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Η εν λόγω διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών» το οποίο είναι αναρτημένο στα «Εγχειρίδια χρήσης» στην αρχική σελίδα του Ο.Π.ΣΥ.Δ..

2) Προαπαιτούμενα συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων και μεταφόρτωσης δικαιολογητικών είναι:

α) να έχουν ήδη εγγραφεί ως χρήστες στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (), μέσω πιστοποίησης από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους taxisnet. Στα «Εγχειρίδια χρήσης» είναι αναρτημένο σχετικό Εγχειρίδιο Εγγραφής και Σύνδεσης Χρήστη, στο οποίο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή και αυθεντικοποίηση τους.


β) να έχουν ήδη προβεί σε οριστική υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εν λόγω Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. (μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής). Για το σκοπό αυτό, κατά την είσοδο στην καρτέλα «Επικαιροποίηση φακέλου» και προτού ενεργοποιηθούν οι κατά περίπτωση παρεχόμενες δυνατότητες αυτής καθίσταται υποχρεωτική η καταχώριση των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής που υπέβαλε ο υποψήφιος στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (Αριθμός Προκήρυξης, Αριθμός Πρωτοκόλλου).

Προκειμένου, δε, να αποφευχθούν προβλήματα αναφορικά με την ταυτοποίηση των υποψηφίων και τη διασταύρωση των στοιχείων των ηλεκτρονικών αιτήσεών τους στο Α.Σ.Ε.Π. με τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα θα καταχωριστούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας επικαιροποίησης) στους ηλεκτρονικούς φακέλους τους στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων. Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα διαδικασία δεν αξιολογούνται αιτήματα (και σχετικά δικαιολογητικά) και δεν καταχωρίζονται στο ΟΠΣΥΔ πεδία που αφορούν στην ένταξη ή την παροχή ευεργετήματος για τους πίνακες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

3) Οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά το περιεχόμενο των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. στις οποίες συμμετέχουν και της παρούσας Πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. (μετά του «Εγχειριδίου υποβολής δικαιολογητικών» που βρίσκεται αναρτημένο στο https://opsyd.sch.gr/ και τυχόν διευκρινίσεων/οδηγιών που έχουν αναρτηθεί/αναρτώνται στην ειδικά προς τούτο διαμορφωμένη ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/asep), καθότι η συμμετοχή στη διαδικασία αφενός συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της οικείας Προκήρυξης και της παρούσας πρόσκλησης και αφετέρου διενεργείται με αποκλειστική ευθύνη τους.

Περαιτέρω, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εισέλθουν, από την, κατά περίπτωση λήγοντος ψηφίου ΑΦΜ, εναρκτήρια ημερομηνία της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών και πριν από τη λήξη της, στον ηλεκτρονικό τους φάκελο στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. (με τους προσωπικούς τους κωδικούς), προκειμένου να ελέγξουν τα στοιχεία (προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες) τα οποία είναι καταχωρισμένα και επικυρωμένα.

Επισημαίνεται ότι μέχρι και την εναρκτήρια προθεσμία της επικαιροποίησης στοιχείων φακέλου ενδέχεται να διενεργούνται βελτιώσεις/τροποποιήσεις/επικαιροποιήσεις στη σχετική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ., βάσει των κατά περίπτωση (νέων) δεδομένων που αναφέρονται στις Προκηρύξεις 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023, οι οποίες και να επηρεάζουν τα εμφανιζόμενα στοιχεία του φακέλου των εκπαιδευτικών.

Στοιχεία τα οποία θα εμφανίζονται ορθώς καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. δεν χρήζουν επικαιροποίησης και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος και η μεταφόρτωση δικαιολογητικών από μέρους τους.

Για στοιχεία τα οποία είτε δεν θα εμφανίζονται είτε θα εμφανίζονται μη επικυρωμένα είτε θα χρήζουν διόρθωσης στον ηλεκτρονικό φάκελο των υποψηφίων στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., απαιτείται η υποβολή συγκεκριμένου αιτήματος επικαιροποίησης (από την αναπτυσσόμενη λίστα όπως έχει διαμορφωθεί και παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί) και η μεταφόρτωση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις οικείες Προκηρύξεις (βλ. Κεφάλαιο Δ ́ «Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολή αυτών» και σχετικά Παραρτήματα των Προκηρύξεων).

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ