ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ κατέθεσε στην ακυρωτική διαδικασία του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών αίτηση ακύρωσης:

Της υπ’ αριθμ. Φ.361.22/127825/Δ1/18.10.2012 πράξης της Αναπλ. Προϊστάμενης Γενικής Διεύθυνσης του Υπ. Παιδείας και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της διοίκησης προγενέστερης ή μεταγενέστερης, που αναφέρεται στο ωράριο των εκπαιδευτικών των δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αποσπώνται ή διατίθενται στην πρωτοβάθμια.

Συγκεκριμένα, ενώ στην κείμενη νομοθεσία ορίζεται σαφώς ότι το ωράριο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μειώνεται με τα χρόνια υπηρεσίας από 21 σε 16 ώρες, στην παραπάνω πράξη της Διοίκησης αναφέρεται πως: «το ωράριο που υποχρεούται να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός που αποσπάται ή διατίθεται στην Α/θμια Εκπαίδευση και ανεξάρτητα από τυχόν μείωση ωραρίου στην Β/θμια Εκπαίδευση είναι οι 21 ώρες, που απεικονίζουν αφ’ ενός μεν το πλήρες ωράριο της Β/θμιας εκπαίδευσης, αφετέρου δε το ελάχιστο μικρότερο ωράριο της Α/θμιας εκπαίδευσης.»

Κατεβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf …