Τροποποίηση στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων, προβλέπει απόφαση της υφυπουργού παιδείας, Ζέττα Μακρή που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Τι αναφέρει η απόφαση

α) Όσον αφορά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων 3/θέσιου και 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου, να γίνει αντικατάσταση της Ευέλικτης Ζώνης από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Δηλαδή, με την εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου, στις προβλεπόμενες διδακτικές ώρες για την Ευέλικτη Ζώνη να υλοποι- ούνται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

β) Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων να διαχέονται στα προσφερόμενα Γνωστικά Αντικείμενα, όπου αυτό κρίνεται από τον/την εκπαιδευτικό ψυχοπαιδαγωγικά και διδακτικά προσφυές αλλά και εφικτά υλοποιήσιμο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 83939/Δ1/ 19-05-2017 υπουργική απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων» (Β’1800)