Οι Οργανικές Θέσεις στα Τμήματα Ενταξης στο ψηφισθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/11/2019 - 13:10 | Author: Newsroom Ipaidia

Το ψηφισθέν άρθρο 28 – Θέματα και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Οργανικές στα Τμήματα Ενταξης: Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο με 4 διατάξεις του

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ ́της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α ́ 199), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α ́13), αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Σε ειδικώς οργανωµένα και καταλλήλως στελεχωµένα Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ), τα οποία λειτουργούν στις σχολικές µονάδες γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης.

Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης οι µαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ61 ή ΠΕ60 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα νηπιαγωγεία και από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ71 ή ΠΕ70 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα δηµοτικά σχολεία.

Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως διακόσιοι πενήντα (250) µαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός, ενώ στα ΤΕ των σχολικών µονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα (250) µαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µε διαγνωσµένη από αρµόδιο δηµόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δηµόσιο Νοσοκοµείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το- ποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί.

Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι µαθητές υπο- στηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ.

Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) µαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών µονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι (300) µαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε (15) µε διαγνωσµένη από αρµόδιο δηµόσιο φορέα (Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δηµόσιο Νοσοκοµείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.

Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνεται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20% για κάθε µία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04 και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05.

Ο αριθµός των θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, ισοδυναµεί µε αριθµό οργανικών θέσεων.

Στα ΤΕ για µαθητές µε προβλήµατα όρασης ή ακοής µπορεί να τοποθετούνται επιπλέον και εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων.»

2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτουν σύµφωνα µε την παράγραφο 1, διατίθενται καταρχάς για την εξέταση εµπρόθεσµων αιτήσεων µετάθεσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή.

Οι εκπαιδευτικοί που µετατίθενται κατά τα ανωτέρω παραµένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019- 2020.

Οι οργανικές θέσεις που θα αποµείνουν κενές µετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων µετάθεσης διατίθενται για διορισµό.

Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται στο άρθρο 9 και τέσσερις (4) διατάξεις για θέματα εκπαίδευσης

  • Στην 1η Διάταξη το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας ξεκινά έως 15 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται έως τη λήξη του οικείου σχολικού ετους.
  • Στην 2η Διάταξη είναι δυνατή η επιχορήγηση των ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δράσεις , εργασίες και προμήθειες που σχετίζονται  με την προετοιμασία των εξετάσεων  του Νοεμβρίου 2019 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
  • Στην 3η Διάταξη έχουμε ρύθμιση για τους φοιτητές του τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών του παραρτήματος Μουδανιών του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
  • Στην 4η Διάταξη όπου στην κέιμενη νομοθεσία αναφέρεται η φράση «Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ» ή ισοδύναμη, νοείται η Σύνοδος Πρυτάνεων(προφανώς λόγω της κατάργησης των ΤΕΙ).

Tο άρθρο 9 με τις 4 διατάξεις

Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραµµα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης µαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) µηνών, οι οποίοι αποτιµώνται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες στη σχολική µονάδα και σε εκατόν πενήντα έξι (156) ηµέρες στον χώρο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ηµερών κανονικής άδειας, αρχίζει εντός του µηνός Νοεµβρίου 2019 και ολοκληρώνεται έως τη 15η Σεπτεµβρίου 2020.

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Είναι δυνατή η επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων για τις δράσεις, εργασίες και προµήθειες, που σχετίζονται µε την προετοιµασία των εξετάσεων Μαΐου 2019 και των εξετάσεων Νοεµβρίου 2019 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας.»

3. Οι φοιτητές του πρώην Τµήµατος Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών του παραρτήµατος Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, µε έδρα τα Μουδανιά, θεωρείται αυτοδικαίως, για κάθε συνέπεια και χωρίς άλλη διατύπωση, ότι από την ηµεροµηνία κατάργησης του Τµήµατος, ήτοι από την 31.10.2018, εντάχθηκαν στο Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, µε έδρα το Μεσολόγγι.

Για τους φοιτητές αυτούς εφαρµόζονται, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους, ήτοι από την 7.5.2019, οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) για κάθε συνέπεια.

Για την ένταξη των φοιτητών αυτών στο Τµήµα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστηµίου Πατρών σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό µε την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4610/2019, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Πατρών εντός δέκα ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

4. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η φράση «Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ» ή ισοδύναµη, νοείται η Σύνοδος Πρυτάνεων.

Loading...
  • thessalias

    ideascentral

    europalso