IPAIDEIA.GR

Σχετικά με τις οδηγίες υπολογισμού κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Κλάδου ΤΕ01 – για το σχολικό έτος 2013-2014».

ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) την υπ. αριθ. 7980/Γ2/21-01-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 129 Β’) σχετικά με την τροποποίηση των

αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01 που ισχύει.

2) με την αρ. Πρωτ. 70607/Δ2 / 23-05-2013 εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας

3) το με αριθ. Πρωτ. 85852 / Δ2 / 20-6-2013, έγγραφο-οδηγίες Δ/νσης σπουδών

4) το με αριθ. Πρωτ. 49/17-6-2013, Υπόμνημα ΠΕΤΕΕΜ

Κύριε Υπουργέ

Κύριοι Υφυπουργοί

Κύριοι

Σε συνέχεια του υπομνήματός μας σχετικό (4), που αφορά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά τον προσδιορισμό των κενών και πλεονασμάτων στον κλάδο ΤΕ01 των εργαστηριακών καθηγητών και ενώ δεν έχουμε λάβει κάποια απάντηση στα θέματα που σας αναφέραμε, επανερχόμαστε και με νέα στοιχεία για τα εξής:

 1. Σε πολλές ΔΙΔΕ, όπως και στην Αθήνα δεν προσδιορίζουν τις εργαστηριακές ώρες του προγράμματος του κάθε τύπου σχολείου στα κενά του κλάδου μας.
 2. Δεν υπολογίζονται οι εργαστηριακές ώρες συνδιδασκαλίας με τον αντίστοιχο αριθμό καθηγητών που διδάσκουν σε σχέση με τον αριθμό των μαθητών του τμήματος στα εργαστήρια αλλά δηλώνουν σε κάθε περίπτωση έναν (1) εκπαιδευτικό!
 3. Υπάρχουν ΠΥΣΔΕ που τα κενά των εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ01 συνεχίζουν να τα εξάγουν με Υ.Α. που καταργήθηκε και όχι με την Υ.Α. 7980/Γ2/21-01-2013 (ΦΕΚ 129 Β’) «σχετικά με την τροποποίηση των αναθέσεων μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ01» που ισχύει ενώ ακόμα υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες που δίνουν αυθαίρετες ερμηνείες στη 1η ανάθεση του κλάδου μας. Ταυτόχρονα υποβαθμίζουν το γεγονός της προτεραιότητας των ΤΕ01 στην ανάθεση της μοναδικής εκπαιδευτικής απασχόλησής τους στην εργαστηριακή εκπαίδευση, όπως σαφώς ορίζει η νέα Υ.Α. εκτός και εάν κάποιοι είτε αδυνατούν να ερμηνεύσουν ένα δημόσιο έγγραφο ή «εθελοτυφλούν».
 4. Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (σχετικό 2) για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων στην τελευταία παράγραφό της αναφέρει τα εξής: «Τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων, τότε η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών». Αποτέλεσμα αυτών είναι να «αντιστρατεύεται» με έμμεσο τρόπο η πρώτη (1η) και μοναδική ανάθεση που έχει ο κλάδος ΤΕ01 στα εργαστήρια, που με την έκδοση της Υ.Α. 7980/Γ2/21-01-2013 η πολιτική ηγεσία του υπουργείου την επανέφερε αποκαθιστώντας την αδικία, που είχε γίνει στον κλάδο μας πριν.
 5. Εκδόθηκαν πρόσφατα οδηγίες με το αριθ. Πρωτ. 85852 / Δ2 / 20-6-2013 (γνωστή τακτική της αλλοίωσης νόμων και αποφάσεων από τη γραφειοκρατία) σχετικό (3) που ζητάει την ως άνω εφαρμογή, δηλαδή την ακύρωση της πρώτης (α) ανάθεσης των εργαστηριακών καθηγητών ΤΕ01, όταν είναι γνωστό ότι ο κλάδος ΤΕ01 δεν έχει τις ίδιες αναθέσεις με τους άλλους κλάδους που εμπλέκονται στη διδασκαλία των εργαστηρίων.

ΖΗΤΑΜΕ:

α) Την αποκατάσταση της νομιμότητας σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα στο θέμα του προσδιορισμού των κενών και πλεονασμάτων του κλάδου ΤΕ01 – για το νέο σχολικό έτος – σύμφωνα με την Υ.Α. 7980/Γ2/21-01-2013.

β) Να μην ισχύει η τελευταία παράγραφος της εγκυκλίου αρ. Πρωτ. 70607/Δ2 / 23-05-2013 για τους ΤΕ01 εξ αντικειμένου, αφού δεν είναι δυνατόν να «ισομοιράζονται» οι εργαστηριακές ώρες με συναδέλφους άλλων κλάδων, που το εκπαιδευτικό τους ωράριο, εκτός των εργαστηρίων συμπεριλαμβάνει και όλα τα μαθήματα του τομέα της ειδικότητάς τους σε 1η ανάθεση, ενώ οι ΤΕ01 έχουν αποκλειστικά τα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ & ΣΕΚ και εάν δεν προηγούνται η θέση τους θα κρίνεται κάθε φορά «ανίσχυρη, κάτι που ήταν ήδη γνωστό στους συντάκτες της απόφασης αυτής!

γ) Η επιμέρους κατανομή στα εργαστήρια ειδικότητας μεταξύ των εμπλεκόμενων κλάδων πρέπει να γίνεται, αφού συμπληρώσουν ωράριο οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, με βάση την κατεύθυνση, την εξειδίκευση και την επαγγελματική εμπειρία εκ των εκάστοτε υπηρετούντων εκπαιδευτικών.

δ) Την άμεση έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου για την διόρθωση των όποιων λαθών, την άρση των αδικιών σε βάρος συναδέλφων μας και την εκμηδένιση ευθυνών αν προκύπτουν σε υπηρεσιακούς παράγοντες σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε.

ε) Να συμπεριληφθούν σε 1η ανάθεση τα μαθήματα που αναφέρουμε στο με αριθ. Πρωτ. 49/17-6-2013, Υπόμνημά μας στις ειδικότητες ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ και ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τα οποία δίδασκαν με την Γ2/3325/89 και Υ.Α Γ2/3840/96 του άρθρο 7, όπως επίσης και για τους Υπαλλήλους Γραφείου ΤΕ01-10 τα εργαστηριακά μαθήματα > Β΄ τάξης και > Γ’ τάξης πρωινών ΕΠΑ.Λ.

Κύριοι Υπουργοί επιτέλους κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για αυτές τις δυσλειτουργίες στη ΤΕΕ και ας σταματήσουν επιτέλους να μας εμπαίζουν όλους!

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

 1. 1. Γραφείο Υπουργού
 2. 2. Γραφείο Υφυπουργού
 3. 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
 4. 4. Γραφείο Ειδ. Γραμματέα
 5. 5. Γεν. Δ/νση Διοίκησης Π.Ε. & Δ.Ε.
 6. 6. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. – Τμήμα Γ΄
 7. 7. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
 8. 8. ΚΥΣΔΕ
 9. 9. Περ. Δ/νσεις Εκπ/σης
 10. 10. Δι.Δ.Ε.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΕΤΕΕΜ – ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ01

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΥΔΙΩΤΗΣ