Δημοσιεύθηκε ο οδηγός   Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου»  της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από και Κοινωνικούς Λειτουργούς».

Ο οδηγός

Απόφαση Έγκρισης του «”Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου” της Πράξης “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς”, με κωδικό ΟΠΣ 5070727, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δράση προβλέπει την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κατηγορίας κλάδων ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ σε σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Τα καθήκοντά τους ορίζονται στην υπ’ αρ.πρωτ.142628/ΓΔ4/30-08-2017 (ΦΕΚ 3032/τ. Β ́/04-09- 2017) Υ.Α. και την υπ’ αρ. πρωτ 142524/ΓΔ4/26-10-2020 ΥΑ (4716/τ. Β ́/26-10-2020 με θέμα : “Ειδικότερα καθήκοντα των κλάδων ΠΕ 23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2020- 2021στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευση από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των συνεπειών του COVID19. Διάρκεια υλοποίησης της Πράξης: 01/09/2020 – 30/06/2022 (Σχολικό έτος 2021-2022).