Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι των υπαλλήλων που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες παρακαλούνται ύστερα από τον απαραίτητο έλεγχο, να εκκινούν τις αναγκαίες πειθαρχικές διαδικασίες, εάν διαπιστώνουν ότι δεν τηρούν το ωράριο των 40 ωρών εβδομαδιαίως.

Την εντολή αυτή έδωσε εγγράφως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προς τις Περιφερειακές και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Το ωράριο εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) έχει καθιερωθεί σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως σύμφωνα με το άρθρο 41 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α ́).

Επιπροσθέτως, με τις αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-08-2011 (ΑΔΑ 4ΑΜ7Χ-ΥΕΔ) και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/03-11-2011 (ΑΔΑ 45ΒΖΧ-Ρ2Λ) εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δόθηκαν οι σχετικές οδηγίες και διευκρινίσεις προς όλους τους υπόχρεους φορείς για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 του ν. 3979/2011.

Επιπλέον το Υπουργείο Παιδείας είχε εκδώσει την αρ. 53339/Η/17-09-2013 εγκύκλιο με την οποία καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγχουν την τήρηση του ωραρίου του προσωπικού τους (Γραμματείς και Επιστάτες), κυρίως μέσω της τήρησης παρουσιολογίου.

Τα άρθρα 48 και 49 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α ́) ορίζουν το καθεστώς των κανονικών αδειών που δικαιούται ο δημόσιος υπάλληλος. Πέρα αυτών των αδειών ή λοιπών αδειών ειδικού χαρακτήρα (αναρρωτικές, εκπαιδευτικές κτλ.) κάθε άλλη μη δικαιολογημένη απουσία από τον χώρο εργασίας και η μη τήρηση του καθιερωμένου ωραρίου εργασίας λογίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο επισύρει τις ανάλογες πειθαρχικές ποινές.

Για όσους διοικητικούς υπαλλήλους υπηρετούν είτε ως αποσπασμένοι, είτε ως τοποθετημένοι σε σχολικές μονάδες, από καμία ειδικότερη ρύθμιση δεν προβλέπεται πως μπορούν να απουσιάζουν από την εργασία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που προβλέπει ο Υπαλληλικός Κώδικας (3528/2007), ο οποίος άλλωστε ρυθμίζει την υπηρεσιακή τους κατάσταση.

Κάτι τέτοιο εξάλλου θα προκαλούσε μια εμφανώς άδικη κατάσταση για τους υπόλοιπους υπαλλήλους στις κατά τόπους διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίοι τηρούν στο ακέραιο το ωράριό τους και όποτε δεν το τηρούν υπόκεινται στις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου.

Η τοποθέτηση ενός υπαλλήλου σε μια σχολική μονάδα, γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν γνωμοδότησης του ΠΥΣΔΙΠ κρίνοντας τόσο τις ανάγκες του υπαλλήλου όσο και τις υπηρεσιακές ανάγκες της σχολικής μονάδας.

Πέρα από το προαπαιτούμενο των 200 μαθητών -όπως προκύπτει από το άρθρο 19 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ167Α ́)- για την τοποθέτηση διοικητικού υπαλλήλου, υπολογίζεται ορθολογικά η ανάγκη της σχολικής μονάδας, βάσει πραγματικών δεδομένων για το κατά πόσο είναι αναγκαία η ύπαρξη διοικητικού προσωπικού σε αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23Α ́) η διδακτική και εξεταστική διαδικασία δεν διενεργείται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και το Πάσχα.

Ειδικά δε στην παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου ορίζεται ρητά ότι κατά τις θερινές διακοπές το γραφείο έκαστου Γυμνασίου και Λυκείου δέχεται το κοινό μία ημέρα την εβδομάδα και με έναν τουλάχιστον καθηγητή να εκτελεί τα καθήκοντα του Διευθυντή.

Τα ανωτέρω προβλεπόμενα ουδόλως απαλλάσσουν τους διοικητικούς υπαλλήλους που είναι τοποθετημένοι σε σχολικές μονάδες από το να μην τηρούν το καθιερωμένο ωράριο εργασίας και να απουσιάζουν αδικαιολογήτως από τον χώρο εργασίας τους.

Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι των υπαλλήλων αυτών παρακαλούνται ύστερα από τον απαραίτητο έλεγχο, να εκκινούν τις αναγκαίες πειθαρχικές διαδικασίες.

Εάν διαπιστωθούν τα παραπάνω για οποιοδήποτε λόγο, υπενθυμίζεται ότι για το χρονικό διάστημα που η παρουσία γραμματέα στη σχολική μονάδα δεν εξυπηρετεί υπηρεσιακές ανάγκες, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης δύναται να διαθέσει τον υπάλληλο στην εγγύτερη σε αυτόν Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εφόσον είναι υποστελεχωμένη και διαπιστώνονται υπηρεσιακές ανάγκες.