Με έγγραφο που φέρει την υπογραφή του Προέδρου του ΙΕΠ κ. Γκλαβά δίνονται οδηγίες για το πληροφοριακό σύστημα.

Πιο αναλυτικά με βάση την 4703/ 7-5-2014 Υπουργική Απόφαση, τα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, Ημερήσια και Εσπερινά, τα Εκκλησιαστικά, τα Μουσικά και τα Καλλιτεχνικά Λύκεια στα οποία για τις εξετάσεις μαθημάτων της Α’ Τάξης Λυκείου (και της Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) το 50% των θεμάτων αντλείται από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) θα πρέπει να καταχωρίσουν το πρόγραμμα εξετάσεων σχολικού έτους 2013-2014 της Α’ Τάξης, καθώς και της Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ για τα σχετικά μαθήματα, στο Πληροφοριακό Σύστημα που έχει αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό.

Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα γίνεται είτε μέσω της πύλης του ΙΕΠ για την ΤΘΔΔ: http://meleagros.iep.edu.gr/ είτε στη διεύθυνση http://exams-repo-mis.cti.gr/.
Η καταχώριση του Προγράμματος Εξετάσεων είναι απαραίτητη για να προγραμματιστεί το χρονικό διάστημα στο οποίο η Τράπεζα Θεμάτων θα είναι ανοικτή για την κλήρωση των θεμάτων για κάθε μάθημα σε κάθε Λύκειο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Υ.Α. 4703/ 7-5-2014.
Η καταχώριση του προγράμματος στο σύστημα αυτό, ενημερώνει αυτόματα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ Διόφαντος), οπότε δεν χρειάζεται να γίνει καμία άλλη ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή.
Στο Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμματισμού Εξετάσεων η είσοδος γίνεται από την επιλογή: «Είσοδος Σχολείου».
Στην επιλογή αυτή υπάρχουν δύο δυνατότητες:

  • Για το σύνολο των δημόσιων σχολείων ή/και για τα ιδιωτικά που έχουν κωδικούς εισόδου του myschool, θα πρέπει να επιλέξουν την πρώτη επιλογή: “Είσοδος Σχολείου μέσω Myschool”,
  • Για τα ιδιωτικά ή τυχόν άλλα σχολεία που ΔΕΝ έχουν κωδικούς του myschool, θα πρέπει να επιλέξουν τη δεύτερη επιλογή: «Είσοδος Σχολείου (Τοπικό)».

Για να λάβουνκωδικούς, την πρώτη φορά που θα προσπελάσουν το σύστημα, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με την τεχνική υποστήριξη μέσω της επιλογής: «Τεχνική Υποστήριξη». Στις επόμενες φορές θα μπαίνουν στο σύστημα από τη δεύτερη αυτή επιλογή με τους κωδικούς που έλαβαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο προγραμματισμός των εξετάσεων θα είναι «ανοιχτός» για τα σχολεία από σήμερα έως και τις 23/5/2014.
Σημειώνεται ότι κάθε σχολείο θα μπορεί να κάνει τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμά εξετάσεων μέχρι την μέρα που θα «κλείσει» το σύστημα, στις 23/5/2014.
Από τη μέρα που θα κλείσει το σύστημα, το σχολείο θα μπορεί μέσω της επιλογής «Πρόσθετες Ενέργειες» να καταχωρίζει:

  • Αίτημα Αναβολής Εξέτασης: Επαναπροσδιορίζεται η ημερομηνία και ώρα εξέτασης ενός μαθήματος με τη σχετική αιτιολόγηση. Σημειώνεται ότι για να γίνει αποδεκτό το αίτημα πρέπει να είναι αιτιολογημένο.
  • Συμπληρωματικές Εξετάσεις: Ορίζονται επαναληπτικές εξετάσεις για τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Σε κάθε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, παρακαλείστε να έρχεστε σε επαφή με την Τεχνική Υποστήριξη μέσω της σχετικής Επιλογής που υπάρχει στο σύστημα.

news.gr

Απαραίτητη είναι η καταχώριση του Προγράμματος Εξετάσεων από τα Λύκεια για να προγραμματιστεί το χρονικό διάστημα στο οποίο η Τράπεζα Θεμάτων θα είναι ανοικτή για την κλήρωση των θεμάτων για κάθε μάθημα σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Υ.Α 4703/7-5-2014. Ο προγραμματισμός των εξετάσεων θα είναι “ανοικτός” για τα σχολεία από τις 14/05 έως και τις 23/05.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο που απέστειλε ο Πρόεδρος του ΙΕΠ κ. Γκλαβάς και παρέχονται πληροφορίες για το πληροφοριακό σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε ξεχωριστό πληροφοριακό σύστημα από αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων της Γ τάξης ώστε να μη σημειωθούν προβλήματα. Άλλωστε όπως έχει γράψει το news.gr μέσα στις ενέργειες για την οργάνωση της Τράπεζας Θεμάτων συμπεριλαμβάνονταν και το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα.

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Προγραμματισμού Εξετάσεων η είσοδος γίνεται από την επιλογή: «Είσοδος Σχολείου». Στην επιλογή αυτή υπάρχουν δύο δυνατότητες:

  • Για το σύνολο των δημόσιων σχολείων ή/και για τα ιδιωτικά που έχουν κωδικούς εισόδου του myschool, θα πρέπει να επιλέξουν την πρώτη επιλογή: “Είσοδος Σχολείου μέσω Myschool”
  • Για τα ιδιωτικά ή τυχόν άλλα σχολεία που ΔΕΝ έχουν κωδικούς του myschool, θα πρέπει να επιλέξουν τη δεύτερη επιλογή: «Είσοδος Σχολείου (Τοπικό)».

Για να λάβουν κωδικούς, την πρώτη φορά που θα προσπελάσουν το σύστημα, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με την τεχνική υποστήριξη μέσω της επιλογής: “Τεχνική Υποστήριξη”.

Στις επόμενες φορές θα μπαίνουν στο σύστημα από τη δεύτερη αυτή επιλογή με τους κωδικούς που έλαβαν.

Σημειώνεται ότι κάθε σχολείο θα μπορεί να κάνει τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμά εξετάσεων μέχρι την μέρα που θα «κλείσει» το σύστημα, στις 23/05/2014. Από τη μέρα που θα κλείσει το σύστημα, το σχολείο θα μπορεί μέσω της επιλογής “Πρόσθετες Ενέργειες” να καταχωρίζει:

  • Αίτημα Αναβολής Εξέτασης: Επαναπροσδιορίζεται η ημερομηνία και ώρα εξέτασης ενός μαθήματος με τη σχετική αιτιολόγηση. Σημειώνεται ότι για να γίνει αποδεκτό το αίτημα πρέπει να είναι αιτιολογημένο.
  • Συμπληρωματικές Εξετάσεις: Ορίζονται επαναληπτικές εξετάσεις για τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιο του, ενημερώνει ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για τη διευθέτηση τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν αναφορικά με την κατάρτιση του προγράμματος και τη διενέργεια των ενδοσχολικών εξετάσεων των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας.

Υπογραμμίζεται ότι μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014: α) για τα Γυμνάσια να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες (έκδοση αποτελεσμάτων, υποβολή αιτήσεων για αναβαθμολόγηση) και β) για την Α΄, Β΄ τάξη των Ημερησίων ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και την Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη των Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των αποτελεσμάτων.

Καλόγηρος Βασίλειος

news.gr

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ