– Μέχρι την Τετάρτη 30 Μάη και ώρα 23:59 έχουν δικαίωμα οι και οι Πάροχοι του προγράμματος που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής να υποβάλλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων του .

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τη διαδικτυακή πύλη του (www.oaed.gr).

 Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του μέχρι την 31.05.2018 και ώρα 14:00.
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής .

Προσωρινά αποτελέσματα

Δικαιούχοι

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Εργαζομένων

Προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ανέργων

Δικαιούχοι των οποίων οι Ωφελούμενοι έλαβαν επιταγή στο πλαίσιο άλλης αίτησης

Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων

Πάροχοι

Προσωρινό Μητρώο Παρόχων