Ο Σύλλογος Eκπαιδευτικών "Περικλής" για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/02/2019 - 17:24 | Author: Newsroom Ipaidia

Το Υπουργείο Παιδείας, με την εγκύκλιο 220703/Δ3, που έστειλε σε όλες τις σχολικές μονάδες στις 21/12/2018, καλεί τους Συλλόγους Διδασκόντων να συγκροτήσουν τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α/12-06-2018), για τις νέες δομές στην Εκπαίδευση.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να τεθεί σε εφαρμογή ένα ακόμη σχέδιο υποβάθμισης του ευαίσθητου χώρου της Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης το οποίο κινείται στη λογική της «ένταξης» των παιδιών με αναπηρία ή και Ε.Ε.Α. στο γενικό σχολείο ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Με βάση το άρθρο 11 παρ.2 του ν. 4547 και την πρόσφατη εγκύκλιο για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης προβλέπεται συγκεκριμένα ότι «…στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος».

Για να ασχοληθεί το ΚΕΣΥ με ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο 11, παράγραφος 4β) πρέπει να έχει «αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την Ομάδα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης»!

Οι Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (στις οποίες το ένα μόνο μέλος και όχι πάντα, έχει γνώσεις ειδικής αγωγής), «διενεργούν αξιολογήσεις του είδους των
δυσκολιών και πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές » (άρθρο10 παρ. 8α) – α΄ρθρο 11 παρ.2) αναλαμβάνουν κατά συνέπεια την ευθύνη να διενεργήσουν την πρώτη διάγνωση (;), να διαμορφώσουν και να εφαρμόσουν βραχύχρονα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) σε μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης! Στις συνεδριάσεις δε των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης καλούνται και οι γονείς των μαθητών για την παροχή απόψεωνγια τον σχεδιασμό Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) Δηλαδή οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντικαταστήσουν τη διεπιστημονική επιτροπή (!) και στη συνέχεια να εφαρμόσουν εκπαιδευτική παρέμβαση, χωρίς στην ουσία να έχουν στα χέρια τους επιστημονική διάγνωση! Τα ελάχιστα σχολεία με τις ΕΔΕΑΥ της μιας μόνο μέρας της εβδομάδας, καθώς και το νέο πλαίσιο λειτουργίας τους, μεταφέρει τις ευθύνες και υποχρεώσεις ενός πλήρους στελεχωμένου ΚΕΔΔΥ σε κάθε σχολείο.

Επιπλέον, όπως προαναφέραμε, ο νόμος 4547 προβλέπει ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων με τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, αφού αιτιολογημένα αποδείξει ότι πήρε όλα τα αναγκαία μέτρα και δεν υπήρχε κάποιο αποτέλεσμα, στέλνει τον μαθητή στο ΚΕΣΥ για ατομική αξιολόγηση και αξιολογική έκθεσηγνωμάτευση. Στην ουσία δηλαδή ο Σύλλογος Διδασκόντων για να έχει το δικαίωμα να παραπέμψει κάποιο μαθητή στο ΚΕΣΥ πρέπει υποχρεωτικά να αυτοαξιολογηθεί αρνητικά για το βραχύχρονο πρόγραμμα που ακολούθησε, το οποίο είναι καταδικασμένο να αποτύχει, αφού στερείται όλων των προαπαιτούμενων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρίες ή και με Ε.Ε.Α.

Ο χρόνος ωστόσο είναι πολύτιμος για την έγκαιρη εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες και η προαναφερόμενη διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα με αποτέλεσμα να καθυστερεί ακόμη περισσότερο η παραπομπή των παιδιών αυτών στο ΚΕΣΥ ή ακόμη και να μην πραγματοποιείται ποτέ. Με τον τρόπο αυτό εξαναγκάζονται συχνά οι οικογένειες των παιδιών αυτών να απευθύνονται στον ιδιωτικό τομέα για την απαραίτητη διάγνωση.

Παράλληλα με το μπλοκάρισμα στην έκδοση διαγνώσεων θα περιορίζονται δραστικά η διαπίστωση κενών και κατά συνέπεια και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής – παράλληλης στήριξης. Ιδιαίτερο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τις νέες διαγνώσεις σε παιδιά νηπιαγωγείου και Α’ δημοτικού που θα παρεμποδιστούν δραστικά από τη νέα διαδικασία ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα για την επαναξιολόγηση των υφιστάμενων διαγνώσεων. Η συρρίκνωση των δομών της Ειδικής Αγωγής ξεκινάει άμεσα με την υλοποίηση αυτής της απόφασης.

Η Κυβέρνηση υιοθετεί την αντίληψη περί «λειτουργικότητας της αναπηρίας» και της «συμπερίληψης» που υποστηρίζει η Ε.Ε, ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο τις ανάγκες που προκύπτουν από τη φύση και τη βαρύτητα της αναπηρίας. Το Υπουργείο, με βάση τις οδηγίες ΟΟΣΑ-ΕΕ για πλήρη ένταξη δομών, εκπαιδευτικών και μαθητών ειδικής αγωγής στα γενικά σχολεία, χρησιμοποιεί και τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά μοντέλα με εκπτωτικές λογικές στο οικονομικό, παιδαγωγικό και επιστημονικό πεδίο. Το κράτος «απελευθερώνεται»
από τις ευθύνες του απέναντι στους αναπήρους και η ιδιωτική πρωτοβουλία αναλαμβάνει να επεκτείνει την κερδοφορία της από τα πεδία απόσυρσης του κράτους. Είναι φανερό ότι το υπουργείο μεταφέρει την αναγκαιότητα διεπιστημονικής αξιολόγησης, διάγνωσης αλλά και ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών στους εκπαιδευτικούς των γενικών τάξεων, προετοιμάζοντας ΚΛΙΜΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΟΤΙ «μπορούμε με λίγα και απλά πράγματα να βοηθήσουμε μαθητή που χρειάζεται ειδική εκπ/κή υποστήριξη (και) μόνοι μας», και υποβαθμίζει την ανάγκη για ειδική εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες ή και με Ε.Ε.Α. Η άτυπη παιδαγωγική αξιολόγηση που κάνει ο εκπαιδευτικός προς όφελος δικό του και του μαθητή, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσει τη διεπιστημονική αξιολόγηση, διάγνωση αλλά και την πλήρη εκπαιδευτική υποστήριξη στην οποία πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης κάθε μαθητής.

Δηλώνουμε ότι παρά και ενάντια στις επιδιώξεις του Υπουργείου θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε εμπράκτως τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και ειδικότερα των μαθητών με αναπηρίες ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κάνοντας πολύ περισσότερα από όσα το επίσημο κράτος μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε. Ωστόσο δεν θα υιοθετήσουμε λογικές και πρακτικές εκπτώσεων των μορφωτικών τους δικαιωμάτων. Δεν θα κινηθούμε με βάση τη μέθοδο της «δοκιμής και πλάνης» για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Οι πολιτικές της ΕΕ του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που προωθεί η κυβέρνηση δεν θα περάσουν.

Στο πλαίσιο αυτό:

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων να λειτουργήσουν όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα, υποστηρίζοντας με υπευθυνότητα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας και ειδικότερα των μαθητών με αναπηρίες ή και με ειδικές ανάγκες. Να μη μπουν σε λογικές και πρακτικές εκπτώσεων των μορφωτικών τους δικαιωμάτων. Να συνεχίσουν να απαιτούν να εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις δημόσιας και δωρεάν ΕΓΚΑΙΡΗΣ αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών με αναπηρίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εντός των εκπαιδευτικών δομών του υπ. παιδείας.

Κατά συνέπεια :

 Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ για να συγκροτήσουν ομάδες υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου. Να υπενθυμίσουμε ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ στο έγγραφο του Υπουργείου.  Συνεχίζουμε να προσανατολίζουμε τους γονείς των μαθητών μας να αιτηθούν αξιολόγηση – διάγνωση του παιδιού τους από το ΚΕΣΥ.  Σε οποιαδήποτε προσπάθεια πίεσης για συγκρότηση Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, επικοινωνούμε άμεσα με το σωματείο.

Επισημαίνουμε ότι η απόφαση για τη συγκρότηση των ΟΕΥ είναι σύμφωνα με το νόμο απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και προτείνουμε στους συναδέλφους σε κάθε περίπτωση πίεσης για άμεση συγκρότηση των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης – πράγμα εντελώς αδικαιολόγητο -να υιοθετούν το παρακάτω σχέδιο ως απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το θέμα :

Πρακτικό συλλόγου διδασκόντων «Θεωρούμε ότι είναι αντιπαιδαγωγικό και αντιεπιστημονικό να εναπόκειται μέσω των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς η διαδικασία της αξιολόγησης-διάγνωσης και της εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γιατί αυτό είναι έργο διεπιστημονικής επιτροπής! Με βάση αυτό δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης. Ζητάμε άμεση στελέχωση όλων των αναγκαίων δομών της Ειδικής και Γενικής Αγωγής με μόνιμους διορισμούς όλων των ειδικοτήτων, ώστε να μπορεί κάθε παιδί να έχει έγκαιρη διάγνωση και άμεση εκπαιδευτική υποστήριξη, στη δομή του δημόσιου σχολείου που έχει ανάγκη!»

 Καλούμε τη ΔΟΕ να κηρύξει απεργία-αποχή από τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.

Ως Δ.Σ. αποφασίσαμε τις ακόλουθες δράσεις:

 Συνάντηση με τα μέλη του ΚΕΣΥ άμεσα προκειμένου να γίνονται τα παιδιά αποδεκτά όπως έως τώρα.

 Συνάντηση με τα μέλη του ΠΕΚΕΣ της περιοχής μας την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου ώρα 12.30μ.μ. στην έδρα του (Έλλης 3 Χαλάνδρι).

 Γράμμα προς τους γονείς των μαθητών μας και συνάντηση με τις Ενώσεις Γονέων της περιοχής μας.

Ενημερώνουμε τους γονείς ότι δεν πρέπει να συναινέσουν σε μια τέτοια έωλη κι αντιεπιστημονική διαδικασία και τους καλούμε σε κοινό αγώνα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

 Κατάργηση του ν. 4547/2018 για τις νέες δομές.

 Να εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις δημόσιας και δωρεάν ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή ΚΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, εντός των εκπαιδευτικών δομών του Υπ. Παιδείας. Να μην πληρώνουν οι γονείς ούτε ένα € για τη διάγνωση και εκπαίδευση των παιδιών τους.
 Απρόσκοπτη πρόσβαση της οικογένειας, χωρίς προαπαιτούμενα που ορίζει ο νέος νόμος για τις δομές, στις διεπιστημονικές ομάδες των ΚΕΣΥ σε σύντομο χρόνο που να μην υπερβαίνει τις 30 μέρες.

 Μόνιμους-μαζικούς διορισμούς όλου του απαραίτητου προσωπικού γενικής-ειδικής αγωγής.

 Πλήρη παράλληλη στήριξη για κάθε μαθητή που την χρειάζεται με βάση τη διάγνωσή του.

 Ικανοποίηση όλων των αιτημάτων για ΕΒΠ και σχολικό νοσηλευτή.

 Ίδρυση και λειτουργία Τ.Ε. σε όλα τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, καθώς και 2ου Τ.Ε. σε όσες σχολικές μονάδες προκύπτει ανάγκη. • Βάσεις 2020 - Εκτιμήσεις: Σε ποιές σχολές αναμένεται πτώση

  Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις και εκτιμήσεις για τις βάσεις 2020  • ideascentral

   europalso