του Τάσου Ιωαννίδου


Με το υπ. αριθμ. 170603/Δ2 13-10-2016 έγγραφό του το ΥΠΕΘ ορίζει με εξαντλητική ακρίβεια το ποιος εκπ/κός θα ορίζεται υπεύθυνος εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών σε κάθε σχολείο.
Από το έγγραφο προκύπτει ότι:
α) Ορίζεται μοριοδότηση για σχεδόν κάθε εμπειρία, γνώση, ικανότητα του υποψήφιου, στη λογική της γνωστής αξιολόγησης (μεταξύ άλλων μοριοδοτούνται: οι μεταπτυχιακοί τίτλοι – διδακτορικά, γνώσεις ξένων γλωσσών, Τ.Π.Ε., εργαστηριακή εμπειρία, εμπειρία επιμορφωτή κλπ), επομένως δίνεται ακόμα ένα παράδειγμα της λογικής της διαμάχης που καλλιεργεί το Υπουργείο για μια θέση ΥΣΕΦΕ – και μάλιστα χωρίς τη μείωση του 3ωρου που ίσχυε ως πέρσι, αλλά με μια ευνοϊκή ίσως έκθεση για μία μελλοντική αξιολόγηση – ,
β) γίνεται προσπάθεια να καθιερωθεί η αξιολόγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας προς τον ΥΣΕΦΕ που για πρώτη φορά – νομίζω- επιχειρήθηκε τον Ιούνιο του 2016 με την έκθεση που στάλθηκε στα σχολεία (στην έκθεση έπρεπε ο Διευθυντής να συμπληρώσει ερωτήσεις για το κατά πόσον ο ΥΣΕΦΕ εκπλήρωσε σωστά τα καθήκοντά του) διότι, υπάρχει κριτήριο (αριθμός ια) του εγγράφου), στο οποίο μοριοδοτείται η αποτελεσματική θητεία του ΥΣΕΦΕ – όπου στις παρατηρήσεις διευκρινίζεται ότι αυτό τεκμηριώνεται από την έκθεση που υποβάλλει ο Διευθυντής της αντίστοιχης σχολικής μονάδας-,
γ) προσπαθεί να ανοίξει το δρόμο για καταστρατήγηση του διδακτικού ωραρίου διότι στα καθήκοντα του ΥΣΕΦΕ, όπως αυτά παρουσιάζονται στο έγγραφο, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στους/στις άλλους/ες εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν το ΣΕΦΕ (ενδεικτικά, επικουρεί στην προετοιμασία των εργαστηριακών δραστηριοτήτων και παρίσταται ως δεύτερος/η διδάσκων/ουσα, όπου είναι απαραίτητο και εφόσον είναι εφικτό)”. – χωρίς να προσδιορίζει με ποιο μέτρο θα οριστεί το τι είναι εφικτό πχ εκτός και επιπλέον του ωραρίου που ήδη συμπληρώνει; Η ιδιότητα του διδάσκοντα δεν απορρέει από την παρουσία του εκ/κού με βάση το υποχρεωτικό του ωράριο;;;
Θεωρώ ότι πρέπει α) να ζητήσουμε ανάπτυξη της εργαστηριακής διδασκαλίας, ειδικά των Φυσικών επιστημών, με 10 μαθητές ανά τμήμα εργαστηρίου, παρουσία 2 εκπαιδευτικών, που οι ώρες εργαστηριακής άσκησης θα μετρούν στις ώρες του διδακτικού ωραρίου τους, β) πλήρη εξοπλισμό των εργαστηρίων – δημιουργία τους όπου δεν υπάρχουν, μακριά από λογικές χορηγίας, γ)ορισμό ΥΣΕΦΕ πέρα και έξω από λογικές εμφυλίου μεταξύ συναδέλφων, (άρα να δηλώσουμε την αντίθεσή μας με τη λογική των μορίων που ανοίγει το δρόμο για την αξιολόγηση), στη βάση του διαλόγου και της συνεννόησης, όπως άλλωστε συνήθως γίνεται στους Συλλόγους, αλλά και μακριά από λογικές επετηρίδας (προτεραιότητας του παλαιότερου), δ) όχι μόνο να αρνηθούμε την καταστρατήγηση ωραρίου, αλλά και να βγούμε επιθετικά με αίτημα, όλοι οι καθηγητές πχ Φυσικών επιστημών, να έχουν τουλάχιστον μία ώρα μείωση κάθε εβδομάδα, ώστε να μπαίνουν ως επικουρικοί σε εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποιούνται και όπου είναι απαραίτητοι.