Συνολικός αριθμός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Επιμέλεια

 

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΕΝΑ Τ.Ε.  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 496  
ΔΗΜΟΤΙΚΑ 2.440  
ΣΥΝΟΛΟ 2.936  

 

Συνολικός αριθμός Τμημάτων Ένταξης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 

ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΕΝΑ Τ.Ε.  
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 634  
ΛΥΚΕΙΑ 27  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ 7  
ΣΥΝΟΛΟ 678