Ψηφίστηκε την Πέμπτη, 11/6,  από την Ολομέλεια της Βουλής το του υπουργείου Παιδείας. Τι ορίζει το άρθρο 118  αναφορικά με τις αποσπάσεις :

Άρθρο 118

Αποσπάσεις στελεχών εκπαίδευσης

Κενές θέσεις προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµατος, στις οποίες µπορούν να προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Οργανισµού του Υπουργείου (π.δ. 18/2018, Α΄ 31), µπορούν να καλύπτονται από στελέχη εκπαίδευσης, τα οποία αποσπώνται για τον σκοπό αυτόν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186). Τα εν λόγω στελέχη αναπληρώνονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις περί αναπλήρωσης των στελεχών εκπαίδευσης και επανέρχονται στις θέσεις τους, ως στελέχη εκπαίδευσης, αν για οποιονδήποτε λόγο παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης ευθύνης για την κάλυψη της οποίας έχουν αποσπασθεί.