Τι θα γίνει το νέο σχολικό έτος – Πώς θα λειτουργήσουν Γυμνάσια και Λύκεια – Τι ορίζει η νέα εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας:

Οι εγγραφές των μαθητών στα Γυμνάσια και στα ΓΕ.Λ και η εντάξή τους σε τάξεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 22 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 68027/ΓΔ4/16-06-2023 Υ.Α. (Β΄ 4037). Κατ’ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε λειτουργούντα τμήματα:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται, β) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο προβλεπόμενο διάστημα της δεύτερης φάσης των ηλεκτρονικών εγγραφών (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως πέντε (05) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο. Οι ανήλικοι/ες πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005). Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της φοίτησής τους, κατά το τρέχον διδακτικό έτος, ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, αν προσκομίσουν θεωρημένα και επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σε αντίστοιχη τάξη που καθορίζεται από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α καθορίζει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και το σχολείο φοίτησης σε συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με βασικό κριτήριο τον τόπο κατοικίας του/της μαθητή/τριας [(άρθρο 14 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005) όπως ισχύει].

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Μετεγγραφή μαθητή/τριας από Γυμνάσιο σε Γυμνάσιο ή από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο σε άλλο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο πραγματοποιείται αν υπάρχει αποχρών λόγος, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), είτε μετά από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης, είτε χωρίς αίτηση για κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης με τις διαδικασίες που προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 19 και 20 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2023-2024, ολοκληρώνονται πριν την έναρξη των μαθημάτων στα Γυμνάσια [π.δ. 126/2016 (Α΄ 211), όπως ισχύει] και στα Γενικά Λύκεια [(ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως ισχύει].

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 θα γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Μετά τον αγιασμό θα διανεμηθούν τα βιβλία στους μαθητές.