: Αλλαγές φέρνει στην εκκλησιαστική εκπαίδευση το νέο νομοσχέδιο που θέτει σε δημόσια διαβούλευση σήμερα η υπουργός παιδείας.

Τι αναφέρει το νομοσχέδιο

Τι αλλάζει στα

Εντάσσονται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Καταργείται ο ειδικός κλάδος εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων μεταφέρονται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολείων θα επιλέγονται και θα τοποθετούνται στα εκκλησιαστικά σχολεία με θητεία (η διαδικασία επιλογής ακολουθεί τη λογική των προτύπων σχολείων)

Τα εκκλησιαστικά σχολεία γίνονται δια νόμου μεικτά

Οι μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να φοιτήσουν στα εκκλησιαστικά σχολεία θα γίνονται δεκτοί κατόπιν εξετάσεων (η διαδικασία ακολουθεί τη λογική των προτύπων σχολείων)

Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών

Νέα δομή με αποκλειστικό στόχο την μόρφωση κληρικών.

Ιδρύονται τρεις ΣΜΥΚ σε Αθήνα (Ριζάρειος Σχολή), Ιωάννινα (Σχολή Βελλάς) και Κρήτη (Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης)

Μόνο οι Κληρικοί που είναι απόφοιτοι ΣΜΥΚ ή ΑΕΙ θα μισθοδοτούνται από το Κράτος. Η Εκκλησία μπορεί να προσλαμβάνει όποιον θέλει αλλά θα τον μισθοδοτεί η ίδια

Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Συγχωνεύεται η ΑΕΑ Θεσσαλονίκης και η ΑΕΑ Ιωαννίνων με την ΑΕΑ Αθηνών με έδρα την Αθήνα (πλην του Προγράμματος Σπουδών Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής της ΑΕΑ Ιωαννίνων που συγχωνεύεται με την ΑΕΑ Κρήτης). Πλέον θα λειτουργούν δύο ΑΕΑ με δύο Προγράμματα Ιερατικών Σπουδών (Αθήνα και Κρήτη)

Λύνεται το πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Προγραμμάτων Σπουδών Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων και Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής μέσω δικαιώματος κατατακτηρίων εξετάσεων για τη φοίτησή τους στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑΔΑ και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονία

Άρθρο 101

Δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση

Η δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση παρέχεται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.), Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια, τα οποία υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 102

Σκοπός των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Τα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Ε.Σ.) υπηρετούν τους σκοπούς της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Τα Ε.Σ. ιδρύονται και λειτουργούν με ειδικό σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν σε αυτά να εμβαθύνουν στην εκκλησιαστική, πνευματική και πολιτισμική παράδοση της, κατά το άρθρο 3 του Συντάγματος, Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Οι επιμέρους στόχοι των Ε.Σ. είναι οι μαθητές/μαθήτριες να: α) οικοδομούν  ένα ολοκληρωμένο μορφωτικό πλαίσιο, πεδίο γνώσης και κατανόησης της Ορθοδοξίας, ως εκκλησιαστικής, πνευματικής και πολιτισμικής παράδοσης, καθώς επίσης της θέσης και της αποστολής της στον σύγχρονο κόσμο, β) διερευνούν  τις κύριες πτυχές της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, λατρείας, πνευματικότητας, τέχνης, παράδοσης και ζωής και να ευαισθητοποιούνται  ως προς τη σύγχρονη δυναμική τους,  γ) κατανοούν την ανάγκη για αλληλοσεβασμό και διάλογο μεταξύ διαφορετικών θρησκευτικών κοινοτήτων και παραδόσεων προς όφελος της κοινωνικής και θρησκευτικής ειρήνης και δ) εμπεδώνουν την ανάγκη για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

3. Στους ειδικότερους εκπαιδευτικούς στόχους των Ε.Σ. συμπεριλαμβάνονται: α) η ανάπτυξη ειδικών δράσεων που προσανατολίζονται στον εκκλησιαστικό χαρακτήρα των σχολείων, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων των μαθητών, β) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), γ) η πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και η εξοικείωσή τους με ένα περιβάλλον υψηλών διδακτικών απαιτήσεων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης, δ) η συνεργασία και η σύνδεση με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα.

Άρθρο 103

Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

1. Συστήνεται Εποπτικό Συμβούλιο Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), το οποίο είναι αρμόδιο να προτείνει, να γνωμοδοτεί και να εισηγείται για θέματα του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού και θέματα των εκπαιδευτικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και των Σχολών Μαθητείας Υποψήφιων Κληρικών (Σ.Μ.Υ.Κ.) του άρθρου 129 σχετικά με: α) την ίδρυση, κατάργηση, αναστολή λειτουργίας και μεταφορά της έδρας των εκπαιδευτικών μονάδων, β) τον καθορισμό των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, γ) την κατάρτιση ή αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, δ) την προκήρυξη και συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές/μαθήτριες, τους ιεροσπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, ε) τις εγγραφές, τις μετεγγραφές από Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) σε Ε.Σ., τη φοίτηση, τις εξετάσεις, τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών και των ιεροσπουδαστών και την οργάνωση της μαθητικής και ιεροσπουδαστικής ζωής εν γένει και στ) τη μελέτη κάθε άλλου σχετικού θέματος, το οποίο παραπέμπει σε αυτό ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Για τα θέματα που αφορούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τις εκπαιδευτικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το Ε.Σ.Ε.Ε. αποτελείται από τα εξής επτά (7) μέλη:

α) έναν (1) καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτή καθηγητή ή ομότιμο καθηγητή ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης και τους σκοπούς του άρθρου 102, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), ως Αντιπρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι προτείνονται από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

γ) έναν (1) Σύμβουλο Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) δύο (2) κληρικοί ή άλλα πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, τα οποία προτείνονται από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μαζί με τους αναπληρωτές τους,

ε) έναν (1) κληρικό ή άλλο πρόσωπο κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, το οποίο προτείνεται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης μαζί με τον αναπληρωτή του,

στ) έναν (1) Διευθυντή ή εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο – Γυμνάσιο του ν. 3432/2006 (Α΄ 14) ή υπηρετεί ή έχει υπηρετήσει σε Ε.Σ. του παρόντος νόμου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει ο Υπουργός, με βάση ιδίως τα ακαδημαϊκά τους προσόντα, την εμπειρία και την εν γένει προσφορά τους στην εκκλησιαστική εκπαίδευση.

3. Για τα θέματα που αφορούν στις Σ.Μ.Υ.Κ. και στο διδακτικό προσωπικό τους, η σύνθεση του Ε.Σ.Ε.Ε. διευρύνεται σε εννέα (9) μέλη, ως εξής: α) τα επτά (7) μέλη της παρ. 2  και β) δύο (2)  μέλη που προτείνονται, αντίστοιχα, από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης, με τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη της περ. β΄ είναι κληρικοί με αυξημένα τυπικά προσόντα ή πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία στα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης του ιερού κλήρου, τα οποία έχουν επιπροσθέτως τουλάχιστον μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες: α) καθηγητές πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές πανεπιστημίων, β) σύμβουλοι ή πάρεδροι του Ι.Ε.Π., γ) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων, δ) καθηγητές δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 01, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.

4. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ε.Ε. είναι τετραετής. Η συμμετοχή στο Ε.Σ.Ε.Ε. είναι άμισθη. Τα έξοδα των μετακινήσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ε.Ε. επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Το Ε.Σ.Ε.Ε. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του, ο οποίος είναι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων (Γ.Γ.Θ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός, και διατίθεται λοιπό  προσωπικό για την διοικητική υποστήριξη και λειτουργία του. Στο Ε.Σ.Ε.Ε. μετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

6. To Ε.Σ.Ε.Ε. συνεδριάζει στην έδρα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν αυτή είναι έκτακτη, οπότε η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί και μία (1) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Οι συνεδριάσεις διενεργούνται τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Προέδρου, όταν προκύπτουν έκτακτα θέματα προς συζήτηση. Το Ε.Σ.Ε.Ε. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για τις συνεδριάσεις του συντάσσονται πρακτικά, τα οποία τηρούνται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Το Ε.Σ.Ε.Ε. υποστηρίζεται διοικητικά από την Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων της Γ.Γ.Θ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7. Ο Πρόεδρος φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. και ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται με απόφαση του Ε.Σ.Ε.Ε. Ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Ε.Σ.Ε.Ε. την ειδικότερη μελέτη και εισήγηση επί συγκεκριμένου θέματος.

8. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία του Ε.Σ.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 104
Ίδρυση, κατάργηση και αναστολή λειτουργίας Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια στεγάζονται μαζί με τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα, εξυπηρετούνται από το ίδιο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, διευθύνονται από τον ίδιο διευθυντή και υποδιευθυντή και λειτουργούν ως «Εκκλησιαστικό Σχολείο» (Ε.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ζητήματα που ανακύπτουν από τη συστέγαση των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, καθώς και τη λειτουργία τους υπό ενιαία διεύθυνση.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.), ιδρύονται, καταργούνται, αναστέλλεται η λειτουργία ή μεταφέρεται η έδρα των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων.

3. Αν Ε.Σ. δεν συγκεντρώνει ανά έτος τον ελάχιστο αριθμό των εκατόν είκοσι (120)  μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε αυτό, επί τρία (3) συνεχόμενα σχολικά έτη, αναστέλλεται η λειτουργία του. Αν λειτουργεί μόνο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο, για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ο ελάχιστος αριθμός μαθητών είναι εξήντα (60).

4. Τα Ε.Σ. της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής εξαιρούνται από τα όρια του ελάχιστου αριθμού μαθητών  της παρ. 3.

5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται όλα τα ειδικότερα και λεπτομερειακά θέματα που συνδέονται με την κατάργηση, αναστολή λειτουργίας, μεταφορά έδρας ενός Ε.Σ. και ιδίως αυτά που αφορούν στη φύλαξη του αρχείου των μαθητικών θεμάτων, την αρμοδιότητα έκδοσης και χορήγησης σε κάθε ενδιαφερόμενο οποιουδήποτε αποδεικτικού ή αντιγράφου τίτλου σπουδών ή άλλου στοιχείου από αυτά που περιλαμβάνονται στο αρχείο, την διάθεση του εξοπλισμού του σχολείου και της σχολικής βιβλιοθήκης και τη διαχείριση χρηματικού υπολοίπου της σχολικής εφορείας.

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Ε., ορίζεται η ονομασία κάθε Ε.Σ.

Άρθρο 105

Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία

1. Η Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία ανήκει στην δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση και λειτουργεί ως Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της κατά το άρθρο 6 του Καταστατικού Χάρτη του Αγίου Όρους (από 16.9.1926 ν.δ., Α’ 309) Δισενιαυσίου Ιεράς Συνάξεως (Δ.Ι.Σ.) της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους θεσπίζεται κανονιστική διάταξη μέσω της οποίας εξειδικεύονται όλα τα θέματα που συνδέονται με την εκπαιδευτική, διοικητική και διαχειριστική λειτουργία της Αθωνιάδας, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: α) το καθεστώς του Αγίου Όρους, β) τις διατάξεις του παρόντος, γ) τις ανάγκες των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, και δ) την ιδιαίτερη σημασία του Αγίου Όρους για τον παγκόσμιο πολιτισμό και την Ορθοδοξία ειδικότερα.

Άρθρο 106
Εκκλησιαστικό Λύκειο Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής

1. Το Εκκλησιαστικό Λύκειο του ιδρύματος με την επωνυμία «Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχολή» (Ρ.Ε.Σ.) ανήκει στη δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση, υπηρετεί τους σκοπούς του άρθρου 102 και σε συνδυασμό με το άρθρο 133 τη διαθήκη των ιδρυτών της Ρ.Ε.Σ. Υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα εκπαιδευτικά θέματα και από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα διοίκησης και διαχείρισης.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. καθορίζονται τα ειδικά θέματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών και των μαθητικών θεμάτων. Η γνώμη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. θεωρείται ότι δόθηκε μετά την  άπρακτη παρέλευση τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που αυτή ζητείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στην περίπτωση αυτή το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται κατόπιν γνώμης του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Άρθρο 107
Στέγαση Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Ενορίες, οι Ιερές Μονές, τα εκκλησιαστικά ιδρύματα, τα ιδρύματα κοινωφελούς ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δευτέρου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν να παραχωρούν δωρεάν κατά χρήση κτίρια που ανήκουν στην κυριότητά τους προκειμένου να στεγάζονται Ε.Σ. Για την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την στέγασή των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) συνάπτεται  σύμβαση του Υπουργείου με τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης.

2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 μπορούν να μεταβιβάζουν με δωρεά στο Υπουργείο Παιδείας και  Θρησκευμάτων χώρους που ανήκουν στην κυριότητά τους για την ανέγερση σχολικού κτιρίου από την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» με αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση Ε.Σ.. Για την δωρεά συνάπτεται σύμβαση. Η αποπεράτωση της ανέγερσης του κτιρίου και η έναρξη λειτουργίας του Ε.Σ. ολοκληρώνεται εντός επτά (7) ετών από τη σύναψη της σύμβασης δωρεάς, εκτός εάν με τη σύμβαση ορίζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου ή αυτή που ορίζεται στη σύμβαση, ο δωρητής δικαιούται να λάβει χρηματική αποζημίωση από το Δημόσιο ίση με την αξία που είχε το ακίνητο κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης δωρεάς.

3. Για την καταλληλόλητα των κτιρίων της παρ. 1 και των χώρων της παρ. 2 εφαρμόζονται οι διατάξεις για τα σχολεία τη δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα κριτήρια, τη διαδικασία και το όργανο που αποφαίνεται σχετικά.

4. Κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τη σύναψη και τους όρους των συμβάσεων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

5. Το εκκλησιαστικό λύκειο της Ρ.Ε.Σ. στεγάζεται σε κτίριο του κτιριακού συγκροτήματος του ιδρύματος, σύμφωνα με απόφαση του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. , η οποία καθορίζει και τον αύλειο χώρο του.

Άρθρο 108

Όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων

1.Τα όργανα διοίκησης των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.), τα οποία έχουν την ευθύνη για την καθημερινή λειτουργία τους, είναι: α) ο Διευθυντής, β) ο Υποδιευθυντής και γ) ο Σύλλογος Διδασκόντων. Όταν ο Διευθυντής προσωρινά απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή ή εφόσον δεν έχει οριστεί υποδιευθυντής από τον αρχαιότερο καθηγητή. Για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα  των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Ε.Σ ισχύουν οι διατάξεις για τα σχολεία της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (Ρ.Ε.Σ.) υποβάλλει ανά εξάμηνο στο Πολυμελές Συμβούλιο του ιδρύματος έκθεση πεπραγμένων για την λειτουργία του σχολείου, την οποία κοινοποιεί στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Διαθρησκευτικών Σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Ο σύλλογος διδασκόντων, πέραν των γενικών αρμοδιοτήτων που ασκούν οι σύλλογοι διδασκόντων στις σχολικές μονάδες της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαθέτει επιπλέον ειδικές αρμοδιότητες ως εξής: α) μπορεί να ορίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, δύο (2) καθηγητές ειδικότητας ως συντονιστές για τα μαθήματα συγγενών ειδικοτήτων της δημόσιας γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έναν καθηγητή κλάδου ΠΕ 01 Θεολόγων για τα μαθήματα εκκλησιαστικής ειδίκευσης, β) αποφασίζει για τη δημιουργία των ομίλων της παρ. 1 του άρθρου 117, γ) προτείνει τη λειτουργία των θερινών προγραμμάτων της παρ. 4 του άρθρου 117.

3. Ο σύλλογος διδασκόντων του Εκκλησιαστικού Λυκείου της Ρ.Ε.Σ. απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων για κάθε πράξη ή παράλειψη του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ρ.Ε.Σ. ή μέλους αυτού που παρακωλύει, δυσχεραίνει, ματαιώνει τη λειτουργία του σχολείου ή αντιβαίνει στους σκοπούς των Ε.Σ. του άρθρου 102.

4. Ο Διευθυντής του Εκκλησιαστικού Λυκείου της ΡΕΣ κοινοποιεί στο Πολυμελές Συμβούλιο του Ιδρύματος  τις άδειες του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που ο ίδιος χορηγεί.