Σύμφωνα με το άρθρο 10, Ίδρυση Σχολών στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο ιδρύονται την 1η.10.2018 οι εξής Σχολές:


α) Περιβάλλοντος, µε έδρα την πόλη της Ζακύνθου.
β) Οικονοµικών Επιστηµών, µε έδρα την πόλη της Κέρκυρας.
Η ακαδηµαϊκή λειτουργία των ιδρυόµενων Σχολών αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020. Κατ’ εξαίρεση η ακαδηµαϊκή λειτουργία της Σχολής Οικονοµικών Επιστηµών αρχίζει όταν αρχίσει η εκπαιδευτική λειτουργία ενός από τα Τµήµατά της, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11.

Σύμφωνα με το άρθρο 11, Ίδρυση Τµηµάτων στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο ιδρύονται την 1η.10.2018 τα εξής Τµήµατα:
α) Εθνοµουσικολογίας, µε έδρα την πόλη του Ληξουρίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών
Τεχνών.
β) Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, µε έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος.
γ) Περιβάλλοντος, µε έδρα την πόλη της Ζακύνθου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος.
δ) Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε έδρα την πόλη της Λευκάδας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
ε) Τουρισµού, µε έδρα την πόλη της Κέρκυρας το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονοµικών Επιστηµών.
στ) Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, µε έδρα την πόλη του Αργοστολίου, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστήµης της Πληροφορίας και Πληροφορικής.

Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τµηµάτων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και στ΄ η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους 2019-2020. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τµηµάτων των περιπτώσεων α΄, δ΄ και ε΄ καθορίζεται µε αιτιολογηµένη απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από συνεκτίµηση των υλικοτεχνικών υποδοµών και του εκπαιδευτικού προσωπικού και πάντως όχι αργότερα από το ακαδηµαϊκό έτος 2021-2022.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ