Με έγγραφο της υπουργού Παιδείας κ.Νίκης Κεραμέως αποφασίστηκε η σύσταση και συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Επιμόρφωσης για τα

Τα ονόματα

Η Επιστημονική Επιτροπή Επιμόρφωσης αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1. Τσιούτσια Μαρία Αρτεμησία του Παύλου, ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης, Εκπαιδευτικός της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Μέλος και Εκπρόσωπος του ΥΠΑΙΘ της ΕΕΜΠ.,

2. Χουρδάκης Μιχαήλ του Γεωργίου , ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης, Εκπαιδευτικός Μουσικού Σχολείου Αλίμου,

3. Λουζιώτης Ιωάννης του Βασιλείου, ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης, Εκπαιδευτικός Μουσικού Σχολείου Αλίμου,

4. Ανδρέου Ελένη του Νικήτα, ΠΕ 79.01, , Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Μουσικής Αττικής (3ο , 4ο και 6 ο ΠΕΚΕΣ Αττικής), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας , Μέλος της Διευρυμένης ΕΕΜΠ,

5. Μαλαφής Ιωάννης του Γεωργίου, μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ),

6. Κατηρτζόγλου Σταύρος του Μιχαήλ, ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης , Εκπαιδευτικός Μουσικού Σχολείου Παλλήνης,

7. Σαλτού Αντιγόνη του Αθανασίου, ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης , Εκπαιδευτικός Μουσικού Σχολείου Αλίμου

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Επιμόρφωσης ορίζεται η κα Τσιούτσια Μαρία- Αρτεμησία του Παύλου. Καθήκοντα γραμματέως θα ασκήσει η Χρυσάνθη Τσελήκη του Βασιλείου στέλεχος της Μονάδας Β1 της Ε.Δ ΕΣΠΑ τομέα Παιδείας

Η επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων και τηρεί πρακτικά συνεδριάσεων. Η ΕΠ.ΕΠ.υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ έπειτα από αίτημα τους και η απάντηση στο εκάστοτε αίτημα θα δίνεται στο χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων μερών, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρείται ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη στο αίτημα. Η Επιτροπή θα λειτουργεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης Ορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και το πέρας υλοποίησης της Πράξης.

Η Επιτροπή ορίζεται αμειβόμενη. Το κόστος λειτουργίας της βαρύνει την Πράξη « Υποστήριξη Αναβάθμισης της Μουσικής Εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων», με κωδικό ΟΠΣ 5131889 και συγκεκριμένα τα Υποέργα 7 έως 11 «Επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού Μουσικών Ειδικοτήτων, 2021-2022» στους ΑΠ6, ΑΠ8 και ΑΠ9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020